Olsztyn Towarowa 8 1Tytuł "Najlepiej oświetlonej gminy i miasta" przyznano Olsztynowi za szeroki zakres i bardzo wysoki poziom, inwestycji oświetleniowych, które stanowią kontynuację kompleksowej budowy oraz modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

1. Budowa doświetlenia przejść dla pieszych, 2. Budowa ulic Gościnnej, Kresowej Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza w Olsztynie wraz z infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, 3. Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na osiedlu Jaroty, 4. Budowa oświetlenia ul. Letniej i Wiosennej wraz ze skrzyżowaniem ul. Letniej z ul. Zientary Malewskiej i ul. Tracką, 5. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łynostrada wraz z budową ośw. zewnętrznego, 6. Przebudowa ul. Partyzantów z modernizacją instalacji ośw. zewnętrznego, 7. Budowa ul. Perłowej wraz z infrastrukturą ośw. zewnętrznego, 8. Budowa oświetlenia ul. Pimpickiego, 9. Budowa ul. Pstrowskiego do Obwodnicy Olsztyna wraz z infrastrukturą ośw. zewnętrznego, 10. Budowa ul. Towarowej do Obwodnicy Olsztyna wraz z infrastrukturą ośw. zewnętrznego, 11. Modernizacja ul. Leonharda w Olsztynie, 12. Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gruszowe Sady, 13. Przebudowa ul. Jagiellońskiej z modernizacją oświetlenia

Komisja wzięła pod uwagę kompleksowość wykonanych inwestycji, ich różnorodność oraz uzyskane bardzo dobre efekty oświetleniowe.

LUG Hotel EuropejskiTytuł NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ 2019 r. przyznano firmie LUG Light Factory za iluminację Hotelu Europejskiego.

Komisja doceniła uzyskane doskonałe efekty oświetleniowe tej inwestycji, które nadają budynkowi niezwykły charakter w porze nocnej. Na szczególną uwagę zasługuje dbałość i wierne odwzorowanie historycznych opraw oświetleniowych, miejsce ich usytuowania oraz sposób montażu.

Firma LUG Light Factory otrzymuje także II miejsce w kategorii OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE za HUB Hub Nowogrodzka Square.

Komisja doceniła przemyślany dobór i zastosowanie opraw oświetleniowych pod kątem funkcjonalności i estetyki pomieszczeń w nowoczesnym budynku biurowym. Forma zastosowanych opraw i efekt oświetleniowy nadają wnętrzom przyjazną atmosferę do pracy mimo industrialnego charakteru samego wnętrza.

centrum przesiadkowe 2 002NAGRODĘ SPECJALNĄ
przyznano Urzędowi Miasta Żory za oświetlenie Centrum Przesiadkowego i terenu wokół obiektu w ramach projektu pn.: Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej."

Oświetlenie w tej inwestycji stanowi integralną część architektury. Jest to najlepszy przykład, jak oświetlenie może kreować przestrzeń architektoniczną i stanowić jej istotę.

W kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH

I nagrodę przyznano
Urzędowi Miasta Starogard Gdański za

1. Wymianę opraw oświetleniowych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego,
2. Budowę i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim,
3. Inteligentne oświetlenie przejść dla pieszych w ramach inwestycji „Starogard Gdański bezpiecznym miastem dla pieszych - etap I”

Komisja uwzględniła wysoką jakość oraz rewitalizacyjny charakter inwestycji oświetleniowych na terenie MOF. Dzięki przemyślanemu i spójnemu systemowi oświetlenia – w połączeniu z innymi inwestycjami infrastrukturalnymi – odtworzono przyjazną przestrzeń publiczną w centralnym obszarze miasta. Na szczególne uznanie zasługuje również zastosowane oświetlenie dla ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, a także przejść dla pieszych oraz iluminacje obiektów – dworca, pomników i skwerów.

I nagrodę w kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH otrzymuje ex aequo Urząd Gminy Kosakowo za budowę ulicy Derdowskiego w miejscowości Kosakowo.

Komisja uwzględniła przede wszystkim poprawność wykonania oświetlenia. Inwestycja została dobrze zaprojektowana, odpowiednio dobrano oprawy i słupy oświetleniowe. W ramach inwestycji wykonano także nowoczesne, aktywne doświetlenie przejść dla pieszych. Komisja doceniła również rozmach inwestycji przy jednoczesnym braku efektu „przeinwestowania”. Jest to szczególnie cenne, że mała gmina, jaką jest Kosakowo, tak profesjonalnie inwestuje w oświetlenie na swoim terenie. W połączeniu z sąsiednimi inwestycjami oświetleniowymi, które zostały zakończone w poprzednich latach, efekt i poczucie bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych stoją na bardzo wysokim poziomie.

II nagrodę otrzymała Gmina Miasto Rzeszów za:
1. Budowę drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej w Rzeszowie,
2. Rozbudowę ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa,
3. Budowę drogi publicznej łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty w Rzeszowie,

Komisja uwzględniła dużą dbałość o zapewnienie odpowiednich parametrów oświetlenia przy jednoczesnym wykorzystaniu inteligentnych form sterowania oświetleniem w celu zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej.

Gminie Miastu Rzeszów przyznano także I nagrodę w kategorii OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE za instalację elektryczną budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

Oświetlenie budynku szkolnego Zespołu Szkół Elektronicznych to przykład dużej dbałości
o odpowiednie poziomy oświetlenia przy równoczesnym uwzględnieniu różnego charakteru poszczególnych pomieszczeń. Dobór i rozmieszczenie opraw zapewnia duży komfort widzenia.

II nagrodę w kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH otrzymuje ex aequo firma LUG Light Factory za drogę krajową nr 5, europejska trasa E261 (odcinek w Komornikach).

Zadaniem Wykonawcy była wymiana opraw oświetleniowych przy zachowaniu istniejących słupów. Postawiono przed nim dwa cele: zwiększenie bezpieczeństwa na i w otoczeniu drogi oraz obniżenie energochłonności zainstalowanych punktów świetlnych.
Oba cele zostały osiągnięte. Uzyskano bardzo dobry efekt oświetleniowy oraz znaczne obniżenie zużycia energii.

III nagrody nie przyznano.

Wyróżnienie otrzymuje Urząd Miasta Żory za
1. Modernizację oświetlenia przy ul. Okrężnej oraz DK81 w ramach projektu pn.: "Efektywne oświetlenie - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach.",
2. Oświetlenie toru rolkowego oraz boiska do gry w bule w Parku Cegielnia,
3. Oświetlenie drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II w ramach projektu pn.: "Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej"

oraz Gmina Rymanów za
1. Budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 KV oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 887 w miejscowości Rymanów-Zdrój ul. Zdrojowa,
2. Budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 KV oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 887 w miejscowościach Rymanów-Zdrój ul. Grunwaldzka i Posada Górna ul. 3 Maja.

I nagrodę w kategorii OŚWIETLENIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PARKÓW I MAŁEJ ARCHITEKTURY otrzymuje Urząd Miasta Starogard Gdański za inwestycję o nazwie: „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”.

Przy realizacji wykorzystano nowoczesne rozwiązania do oświetlenia: parku, tężni, skweru, placu zabaw, alei wzdłuż rzeki oraz mostu. Na szczególne uznanie, zdaniem Komisji, zasługuje prawidłowość wykonania poszczególnych elementów oświetlenia, a także ich spójny z wcześniejszymi inwestycjami oświetleniowymi charakter. Tak jak w przypadku nagrody za oświetlenie terenów publicznych, Komisja doceniła rewitalizacyjny, a nawet odtworzeniowy charakter terenów rekreacyjnych parku i rzeki.

I nagrodę ex aequo przyznano Gminie Goleniów za oświetlenie szlaku turystycznego w mieście Goleniów „Otwarte Bramy” (etap II).

„Otwarte bramy” to kilka miejsc - park na terenie dawnego, zamkniętego przed 100 laty cmentarza i kilka ścieżek – zrewitalizowanych w celu pozyskania atrakcyjnych miejsc spacerowych. Komisja doceniła innowacyjność zastosowanych nowoczesnych latarni i opraw oświetleniowych, które pozwoliły na uzyskanie bardzo dobrych efektów świetlnych nie tylko na ciągach pieszych, ale również podkreślających urodę starych, pięknych drzew.

II nagrodę otrzymuje Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie za modernizację, przebudowę i budowę oświetlenia w Parku Miejskim w Jarocinie.

Park w centrum Jarocina uzyskał nowe, funkcjonalne oświetlenie, nawiązujące poprzez kształt latarni do starego, przedwojennego oświetlenia. Bardzo dobrze dobrano rozstaw i wysokość słupów oraz oprawy oświetleniowe o ciepłej barwie światła, co pozwoliło na uzyskanie intymnego charakteru oświetlenia, a jednocześnie zapewniło bezpieczne poruszanie się po parku. Doświetlono też odpowiednio kilka wiekowych drzew.

III nagrodę przyznano Urzędowi Miasta Legionowo za:
1. Projekt i budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią na osiedlu Sobieskiego na tyłach budynku wielorodzinnego przy ul. J. Siwińskiego 11,
2. Przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. gen. J Sowińskiego do ul. Królowej Jadwigi w Legionowie wraz z infrastrukturą, budowa obiektów małej architektury,
3. Rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie działek przy ul. ppłk. E. Dietricha,
4. Przebudowę Targowiska Miejskiego nr 1 w Legionowie

Zgłoszone inwestycje bardzo dobrze wpisują się w architekturę miasta. Dobór opraw jest dostosowany do charakteru oświetlanych przestrzeni, zapewnia odpowiednie poziomy natężenia oświetlenia i luminancji, a w przypadku Przebudowy Targowiska nadaje mu szczególny klimat.

Wyróżnienie w kategorii OŚWIETLENIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PARKÓW I MAŁEJ ARCHITEKTURY otrzymuje

Urząd Miejski w Będzinie za Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin.

W kategorii OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE I OKAZJONALNE

I nagrodę przyznano Gminie Olsztyn za iluminację Starego Miasta w związku z obchodami Warmińskiego Jarmarku Świątecznego.

Iluminacja Starego Miasta związana z obchodami Warmińskiego Jarmarku Świątecznego nie tylko wpisuje się w charakter imprezy ale stanowi jej podstawy element. Zdecydowanie wyróżnia ją to na tle innych, ocenianych w tej edycji Konkursu, tego typu realizacji dekoracji świątecznych w Polsce i budzi najwyższe uznanie.

II nagrodę otrzymuje Gmina Miasto Rzeszów za oświetlenie świąteczne miasta Rzeszowa z elementów dekoracyjnych dostarczonych przez wykonawcę.

Charakter oświetlenia świątecznego bardzo dobrze wpisuje się w architekturę miasta. Wartym podkreślenia jest również szeroki zakres inwestycji, która nie ogranicza się tylko do ścisłego centrum miasta.

Patronem medialnym konkursu był portal edroga.pl.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.