edroga068Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała sześć oddziałów GDDKiA - w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu,  Gdańsku, Szczecinie i Olsztynie, które zarządzają prawie 7 tys. km dróg krajowych. Kontrolerzy sprawdzili jak drogowcy dbali o bieżące utrzymanie dróg, jak koordynowali remonty, i jak ich działania wpłynęły na komfort jazdy  użytkowników dróg.

NIK uznała, że GDDKiA nie dba o ustalanie terminów prac i robót na drogach krajowych w taki sposób, by naprawy nie utrudniały podróżowania i nie były przeprowadzane w porach największego natężenia ruchu. W dodatku internetowy informator Dyrekcji o utrudnieniach zawiera nieaktualne i nierzetelne informacje.  

Zdaniem kontrolerów, którzy stwierdzili w trakcie kontroli uszkodzenia i usterki barier ochronnych, ekranów akustycznych, elementów konstrukcyjnych wiaduktów, a także niewyraźne oznakowanie pionowe i poziome dróg, drogowcy sprawowali niedostateczny nadzór nad firmami, które zajmowały się tymi zadaniami.

Kontrolerzy NIK szczególnie dużo zastrzeżeń mają do funkcjonowania oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Uznali, że oddział nie był właściwie przygotowany na wypadek wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych na drogach krajowych: nie miał opracowanych planów ani procedur ratowniczych. Odnotowano także przypadki oczywistego konfliktu interesów, np. w rozstrzyganiu przetargów na dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg brały udział osoby, które powinny zostać wyłączone z takich postępowań, ze względu na uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. Ponadto pracownicy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji wykonywali zlecenia dla firm, które wygrywały przetargi ogłaszane przez oddział.

W pięciu z sześciu kontrolowanych oddziałów kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. Najpoważniejsze zastrzeżenia dotyczyły oddziału łódzkiego, gdzie na pięć kontrolowanych obszarów działalności otrzymano dwie pozytywne i trzy negatywne oceny.

GDDKiA poinformowała, że Komisja Rozstrzygająca uwzględniła zastrzeżenia w całości dotyczące obszaru piątego - nadzoru nad realizacją zadań utrzymaniowo - remontowych sieci dróg krajowych usuwając negatywną ocenę cząstkową. W pozostałych obszarach Komisja uwzględniła zastrzeżenia w całości, w części lub je odrzuciła. Bilans ocen obszarów przedstawia się w sposób następujący: jeden obszar ocena pozytywna, drugi pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, w dwóch ocena negatywna, piąty bez oceny cząstkowej mimo decyzji Komisji o zmianie kwalifikacji z nieprawidłowości na uwagę.

GDDKiA rozpatruje obecnie wnioski pokontrolne.

Źródło: NIK, GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.