contentmap_plugin

lopataW Katowicach ogłoszono przetarg na budowę drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice”.

Obszar ten jest „wąskim gardłem” układu drogowego Katowic, a budowa drogi pozwoli go udrożnić. - Samochody będą przejeżdżać szybciej, a kierowcy zaoszczędzą czas i paliwo. Korzyści z budowy drogi odczują także mieszkańcy ulic zlokalizowanych w rejonie inwestycji. Zmniejszy się poziom ruchu, dzięki czemu właściciele będą mieli łatwiejszy dojazd do własnych posesji. Zmniejszony ruch wpłynie także na spadek emisji spalin w tym rejonie, a droga jest w wystarczającym oddaleniu od siedzib ludzi, by minimalizować wpływ spalin – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

- Uzasadnienie realizacji inwestycji potwierdzone zostało w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – druga edycja” przyjętego przez Radę Miasta Katowice w 2012 roku, ale przede wszystkim wynika z oczekiwań mieszkańców Katowic przedstawionych podczas konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone w sierpniu 2015 r. – mówi Bogumił Sobula, wiceprezydent miasta. – Z danych wynika, że ponad 65% mieszkańców Kostuchny, osiedla Bażantowo oraz osiedla Odrodzenia popiera budowę nowej drogi, natomiast aż 83% respondentów uznało, że ulice w okolicy są zatłoczone.

Przy wyborze wykonawcy w 60 proc. będzie decydować cena, w kolejnych 30 proc. doświadczenie, a w 10 proc. - przedstawione przez oferentów propozycje dotyczące obsługi gwarancyjnej. W kryterium obsługi gwarancyjnej ocenie podlegać będzie deklarowany czas usunięcia wad powstałych w trakcie trwania okresu gwarancji, czyli w ciągu 60 miesięcy od daty odbioru wykonanego przedmiotu zamówienia.

Wyłoniony w przetargu wykonawca, wraz z ewentualnymi podwykonawcami, na realizację zadania będzie miał 18 miesięcy od podpisania umowy. Termin składania ofert mija 25 października.

Wykonawca będzie zobowiązany do budowy drogi stanowiącej połączenie ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów na odcinku od skrzyżowania ul. Bażantów w rejonie łącznika z ul. Radockiego do ul. Szarych Szeregów wraz z powiazaniem z istniejącą i planowaną siecią dróg. Dodatkowo zostaną wybudowane chodniki i ścieżki rowerowe, zjazdy na drogi leśne, oświetlenie drogi oraz urządzenie zieleni.

Od skrzyżowania z ul. Bażantów po stronie północnej budowanej drogi zostanie poprowadzony ciąg pieszo-rowerowy o długości około 600 m i szerokości trzech metrów, który połączy się z istniejącą drogą leśną, wykorzystywaną do ruchu rowerowego. Jest to wpisane w politykę rowerową miasta, której jednym z celów jest połączenie wszystkich dzielnic Katowic drogami rowerowymi z centrum miasta.

Długość jezdni to 1484 metrów, szerokość jezdni to siedem metrów. Inwestycja będzie realizowana obrzeżem lasu. Z jednej strony będzie wystarczająco oddalona od domostw, a z drugiej – dzięki tak wytyczonemu przebiegowi - nie będzie istotnie zaburzać funkcjonowania ekosystemu leśnego.

- Działania planowane przez miasto Katowice są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu. Po pierwsze, uwzględniają zarówno promowanie mobilności miejskiej poprzez budowę infrastruktury opartej na wykorzystaniu niskoemisyjnych środków transportu publicznego, a po drugie, uwzględniają rozbudowę połączeń drogowych. Będziemy budować linię tramwajową na południe Katowic oraz centra przesiadkowe typu Park and Ride - węzły Brynów, Kostuchna, Ligota, Piotrowice i Podlesie. Dziś stawiamy w mieście na transport publiczny – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice. – Musimy jednak pamiętać, że jest wielu mieszkańców Katowic, którzy z racji np. dowożenia dzieci do przedszkoli i szkół, czy też specyfiki wykonywanego zawodu, nie przesiądą się z samochodu na tramwaj czy autobus. Naszym obowiązkiem jest tworzenie rozwiązań także dla nich - dodaje naczelnik.

- Bardzo zależy nam na tym, żeby Katowice były jak najbardziej przyjazne mieszkańcom, żeby były miastem zielonym - mówi wiceprezydent Sobula. - Dlatego decyzją prezydenta miasta, pomimo braku takiego obowiązku ustawowego, nasadzimy 2 tys. drzew w celu odtworzenia drzewostanu – przy zachowaniu ilościowej proporcji danych gatunków drzew. Drzewa nie będą rocznymi sadzonkami, lecz w wieku od 6 do 10 lat. W zależności od gatunku będą miały wysokość od 2,5 do 3 metrów i obwód 16 – 20 cm. Proponowane do nasadzenia gatunki to: lipa, klon, jesion, jarząb.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.