contentmap_plugin

lopataWrocławski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w III kwartale bieżącego roku planuje ogłosić przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie brakującego fragmentu obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94. Będzie to odcinek drogi o długości ok. 3,6 km, w tym odcinek pozamiejski o długości ok. 2,8 km, a pozostały fragment będzie przebiegał w granicach administracyjnych Legnicy.

 

Brakujący odcinek obwodnicy połączy ulicę Gniewomierską z ulicą Sikorskiego. Budowa tego ostatniego odcinka pozwoli na powstanie spójnego układu komunikacyjnego autostrady A4, drogi ekspresowej S3 oraz drogi krajowej 94.

Docelowo, nowa obwodnica Legnicy w ciągu DK 94, będzie miała długość ok. 15 km i rozpoczynać się będzie na obecnie budowanym węźle S3 Legnica Zachód. Następnie przebiegać będzie istniejącą obwodnicą zachodnią Legnicy, ulicą Jaworzyńską, kolejno ul. Gniewomierską i Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Wrocławską.

Nowa obwodnica pozwoli m.in. na wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta Legnica i stworzy spójny układ komunikacyjny autostrady A4, drogi ekspresowej S3 oraz drogi krajowej 94. Efektem będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Legnicy i dostępności do obszarów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przewidywany czas realizacji inwestycji to około czterech lat. W tym czasie przyszły wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska wszelkie decyzje administracyjne oraz zrealizuje roboty budowlane.

Brakujący fragment obwodnicy Legnicy będzie zrealizowany w parametrach drogi klasy GP z nośnością 115 kN/oś. Będzie to droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku.

Szacunkowa wartość budowy 3,6 km obwodnicy to ok. 110 mln zł. Odcinek pozamiejski sfinansuje GDDKiA.

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.