Miejski Zarząd Dróg w Płocku od 2011 r. konsekwentnie realizuje cel ograniczenia, a docelowo wyeliminowania pojazdów ciężarowych, przeciążonych i wiozących materiały niebezpieczne przez centrum Płocka. Budowa wag preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów, tworzenie zatok do ważenia TIR-ów, inwestycje w infrastrukturę drogową, plan wprowadzenia specjalnych zezwoleń na wjazd do Płocka dla pojazdów ciężarowych, stworzenie stref tonażowych czy czasowe ograniczenia wjazdu to elementy strategii wyprowadzenia tranzytu i ruchu ciężkiego poza centrum miasta i osiedla mieszkalne.

Postulat zmiany dotychczasowej organizacji ruchu dla pojazdów ciężarowych i wiozących materiały niebezpieczne zgłosiła Policja. Protestują mieszkańcy płockich osiedli Dworcowa, Międzytorze, którzy mają dość funkcjonowania między ciągnikami siodłowymi, lawetami i cysternami z chemikaliami. Istniejące obecnie liczne wyjątki dopuszczające ruch ciężarowy na ulicach Płocka utrudniają służbom (Policji, Inspekcji Transportu Drogowego) skuteczne egzekwowanie obowiązujących przepisów ograniczających poruszanie się pojazdów ciężarowych na terenie miasta. W konsekwencji płockie drogi są rozjeżdżane głównie przez przewoźników jadących tranzytem i nie stosujących się do obowiązujących zakazów. Postępująca degradacja nawierzchni jezdni ulic Otolińskiej, Chopina, Spółdzielczej, głębokie koleiny na wielu skrzyżowaniach, skracanie drogi i wjazd na ulice, które nie są przystosowane dla obciążeń powyżej 12t, cysterny w centrum miasta to płocka codzienność. Podjęta na szeroką skalę współpraca władz miasta, Miejskiego Zarządu Dróg, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów ma w efekcie doprowadzić do ograniczenia, a docelowo wyeliminowania pojazdów ciężarowych, przeciążonych i wiozących materiały niebezpieczne przez centrum Płocka. Ma także uporządkować ruch tranzytowy przez Płock.

Dokładne rozwiązania zapadną po analizie sytuacji przez inżynierów ruchu tworzących projekt i po jego akceptacji przez Policję i inne służby. Przedmiotem tworzonego projektu organizacji ruchu na terenie Płocka jest ograniczenie wjazdu pojazdów ciężarowych, wyznaczenie tras przejazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz wyznaczenie tras tranzytowych dla pojazdów ciężarowych przejeżdżających przez Płock. Jest planowane wprowadzenie tzw. stref tonażowych, do których wjazd pojazdów ciężarowych będzie limitowany lub zakazany. Wjazd do takiej strefy będzie możliwy wyłącznie pod warunkiem posiadania przez kierowcę lub właściciela firmy specjalnego, indywidualnego zezwolenia uzyskanego wcześniej w Urzędzie Miasta. Będzie ono wydane na jeden wjazd lub na określony okres czasu. Płockie firmy, które mają swoje siedziby  w centrum czy w strefach tonażowych otrzymają nawet roczne zezwolenia. MZD, Policja i ITD zyskają możliwość egzekwowania i eliminowania pojazdów ciężarowych, które będą znajdowały się poza wyznaczonymi szlakami tranzytowymi czy poza strefami tonażowymi. Takie rozwiązanie jest stosowane w stolicy.

Projekt nowej organizacji ruchu będzie uwzględniał również wymianę istniejącego oznakowania wraz z obecnie obowiązującymi tabliczkami, na których określono liczne odstępstwa od stosowania się do zakazu. Zostanie wprowadzone  oznakowanie znakami B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” oraz tabliczek występujących razem ze znakiem o treści „Nie dotyczy pojazdów posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Płocka”. Jest także rozważane ograniczenie ruchu tranzytowego  w Płocku w określonych godzinach podobnie jak w Warszawie czy we Wrocławiu. Nie ma przeszkód prawnych, aby wprowadzić takie rozwiązania w życie i stosować także w Płocku.

Z uwagi na istniejącą obecnie infrastrukturę drogową oraz realizowane i planowane inwestycje drogowe w latach 2012-2015 (przebudowa ul. Otolińskiej, Targowej, Granicznej, budowa drogi łączącej rondo Wojska Polskiego – rondo St. Osieckiego – ul. Bielska – ul. Długa) ograniczenia będą wprowadzone etapowo. Pierwszy krok będzie polegał na zinwentaryzowanie stanu istniejącego oznakowania dotyczącego ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej określonej dopuszczalnej masy całkowitej. Następnie odbędzie się etapowe zaprojektowanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu.  Jeżeli taka będzie wola prezydenta Andrzeja Nowakowskiego w 2012 r. zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu w już istniejącej sieci dróg (etap I). Później sukcesywnie po wybudowaniu łącznika (tzw. obwodnica północno-zachodnia) na odcinku rondo Wojska  Polskiego – rondo im. St. Osieckiego - (etap II), po wybudowaniu obwodnicy na odcinku od ronda im. St. Osieckiego do  ul. Bielskiej (etap III); po wybudowaniu obwodnicy na odcinku: ul. Bielska – ul. Długa (Dobrzyńska) (etap IV).

Zakończyła się już procedura wyłonienia wykonawcy projektu stałej organizacji ruchu na terenie miasta Płocka w zakresie ograniczenia wjazdu pojazdów ciężarowych  i przewożących materiały niebezpieczne. Zgłosiły się cztery firmy projektowe. Wygrała firma MBZ Adler, Tomczak Sp. j. z Włocławka, której oferta na kwotę 19.680 zł brutto była najbardziej korzystna. Do 16 kwietnia kontrahent ma czas na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie miasta Płocka w zakresie ograniczenia wjazdu pojazdów ciężarowych  i przewożących materiały niebezpieczne. Postulowany zakres nowej organizacji ruchu obejmuje trzy główne punkty:

  • Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ulicach miasta Płocka w zakresie wprowadzenia ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej określonej dopuszczalnej masy całkowitej. Projekt będzie uwzględniał wprowadzenie stref, w których ruch pojazdów ciężarowych odbywałby się tylko za wydanym przez Prezydenta Miasta Płocka (zarządca drogi) zezwoleniem.
  • Wyznaczenie tras przejazdów pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, szczególnie z uwzględnieniem dojazdów do PKN ORLEN.
  • Wyznaczenie tras tranzytowych dla pojazdów ciężarowych przejeżdżających przez Płock.

Po analizie projektu i ewentualnych uwagach do projektu ze strony Policji i ITD, prezydent Miasta Płocka podejmie ostateczną decyzję od kiedy nowa organizacja zacznie funkcjonować w praktyce. Za realizację nowego oznakowania będzie odpowiedzialny Miejski Zarząd Dróg.

***
Proponowane rozwiązanie jest kompromisem, który pogodzi interesy mieszkańców Płocka, przedsiębiorców i przewoźników. Uporządkuje ruch tranzytowy przez Płock, poprawi bezpieczeństwo, pozwoli lepiej zadbać o stan nawierzchni jezdni, które nie są przystosowane do obciążeń jakie obecnie przyjmują. MZD oraz służby posiadać będą praktyczną kontrolę nad tym co dzieje się na płockich drogach. Zmieni się sytuacja nieuczciwych kierowców i przewoźników, którzy skracali sobie drogę i jeździli ulicami, które nie są do tego przystosowane. Stan niektórych nawierzchni już pozostawia wiele do życzenia, a pieniędzy w budżecie MZD na remonty tych ulic jest po prostu brak.

Działające od grudnia 2011 na ul. Wyszogrodzkiej (DK 62) pierwsze nowoczesne urządzenie do preselekcyjnego ważenia pojazdów już skutecznie eliminuje przeciążone samochody. W 2012 r. kolejna waga systemu preselekcyjnego ważenia pojawi się na Trasie ks. J. Popiełuszki przed Mostem Solidarności (DK 60 i DK 62). Powstaną także nowe zatoki do stacjonarnego ważenia pojazdów na ul. Wyszogrodzkiej i na Trasie ks. J. Popiełuszki.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Płocku


Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2012-03-22 19:16
Bardzo to budujące i chwalebne że ogranicza się ruch pojazdów ciężarowych w mieście , ale w tym artykule nie ma informacji o spalinach wydzielanych przez te pojazdy.Czyżby Płock chciał dogonić Warszawę jeśli chodzi o pył zawieszony w powietrzu?
Podpowiem że w "stolicy:" po upływie 3 miesięcy tego niechlubnego 2012 r został wykorzystany po raz 35 limit dni,to maksymalna dopuszczalna liczba przekroczeń normy 50 µg/m3 w ciągu roku.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2008 roku z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, 35 dni to maksymalna dopuszczalna liczba przekroczeń normy 50 µg/m3 w ciągu roku.
Pozdrawiam płocczan życzę czystego powietrza.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.