dziura drogaW roku 2016 województwo łódzkie dostało około 50 milionów złotych na drogi powiatowe i gminne. Z tych pieniędzy sfinansowano remont i budowę 113,5 km tras w regionie.

W Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowe powiaty i gminy mogą otrzymać dofinasowanie budowy, rozbudowy przebudowy lub remontu dróg lokalnych w wysokości do 50 procent kosztów kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż 3 mln zł. Projekty inwestycyjne, które otrzymają dofinasowanie, wyłaniane są w trybie konkursowym – w wyniku oceny dokonywanej przez komisję działającą przy Wojewodzie Łódzkim, składającą się z przedstawicieli kilku instytucji. Ocena wniosków dokonywana jest na podstawie kryteriów opisanych w programie.

W województwie łódzkim w 2016 r. ogółem zrealizowano 113,405 km dróg, w tym: przebudowano 68,328 km, wybudowano 25,600 km i wyremontowano 19,477 km.

Oprócz podstawowego zakresu rzeczowego, jakim była przebudowa, budowa i remonty dróg w ramach 49 zadań zrealizowano: ciągi pieszo-rowerowe, chodniki i kanalizację deszczową, przepusty, zjazdy, wpusty kanalizacji deszczowej. Wykonano również bariery i poręcze ochronne, miejsca parkingowe, oznakowanie pionowe i poziome dróg, zainstalowano lampy uliczne, sygnalizację świetlną, przebudowano skrzyżowania.

W programie uczestniczyło: 15 powiatów i 30 gmin.

Źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.