Nowe możliwości i mechanizmy dla przedsięwzięć PPP w Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020 cz. IIW perspektywie budżetowej 2014 - 2020 będzie położony nacisk na większe, bardziej elastyczne wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej, w celu promowania udziału inwestorów i instytucji finansowych z sektora prywatnego. Nastąpi uproszczenie oraz optymalizacja kosztów przygotowania projektów poprzez wprowadzenie nowej metody obliczania wysokości dotacji UE dla projektów generujących dochód, oparte o uśrednione dochody dla sektora (flat rate revenues), a nie indywidualnie wyliczane dochody projektu.

PPP w przyszłej perspektywie finansowej

26 czerwca 2012 r. Rada Unii Europejskiej (UE) przyjęła propozycję odrębnego rozdziału dotyczącego partnerstwa publiczno - prywatnego w projekcie przyszłego rozporządzenia ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady nr 1083/2006.

Warunki dla hybrydowych PPP według projektu rozporządzenia KE

 • W rozdziale zatytułowanym „Specjalne zasady wsparcia partnerstw publiczno – prywatnych” Komisja Europejska uznaje, że PPP może być efektywną formą realizacji projektów, potwierdza możliwość wsparcia przedsięwzięć PPP z Funduszy UE w formie dotacji lub w innych formach, oraz określa następujące warunki:
 • Do przedsięwzięć PPP stosuje się prawodawstwo unijne i krajowe, w szczególności w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych.
 • Beneficjentem może być zarówno podmiot publiczny inicjujący PPP, jak i partner prywatny, już wybrany albo taki, który dopiero zostanie wybrany.
 • W przypadku gdy partner prywatny nie jest jeszcze znany, akceptacja projektu przez instytucję zarządzającą jest warunkowa do czasu wyboru partnera prywatnego, spełniającego wszystkie wymagania określone dla beneficjenta.
 • Zmiana partnera prywatnego, przewidziana w umowie PPP (lub umowie finansowej partnera prywatnego z instytucją finansującą przedsięwzięcie), nie narusza trwałości projektu, jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymagania określone dla beneficjenta. Szczegółowe zasady w zakresie zachowania trwałości projektu PPP określi KE w drodze aktu delegowanego.
 • Jeżeli beneficjentem jest partner prywatny, jego udokumentowane wydatki będą uznane za wydatki kwalifikowane do refundacji i wypłacone po weryfikacji.
 • Jeżeli beneficjentem jest podmiot publiczny, udokumentowane wydatki, poniesione i zapłacone przez partnera prywatnego, będą uznane za wydatki kwalifikowane podmiotu publicznego do refundacji po weryfikacji przez instytucję zarządzającą. W takim przypadku wypłata środków nastąpi na rachunek powierniczy (escrow account) beneficjenta, z którego będą dokonywane płatności na rzecz partnera prywatnego, za dostępność infrastruktury lub usług, rozłożone w czasie fazy operacyjnej projektu, zgodnie z umową PPP (w tym także płatności związane z rozwiązaniem umowy PPP).
 • Komisja Europejska określi szczegółowe, minimalne wymagania w zakresie umowy PPP z punktu widzenia powyższych zasad (kwalifikowalności, wnioskowania o płatność, refundacji), w tym w zakresie postanowień dotyczących rozwiązania umowy PPP, w celu zapewnienia wystarczającej ścieżki audytu projektu.
 • Wyjście w przypadku płatności za dostępność (z rachunku powierniczego) poza okres kwalifikowalności wydatków to najważniejsza nowa jakość w podejściu Komisji Europejskiej, o dalekosiężnych skutkach dla Unii Europejskiej (podobieństwa do JESSICI i funduszy pożyczkowych dla mikroprzedsiębiorców, podobieństwa do brytyjskiego modelu PFI).
 • Udział finansowania prywatnego w projekcie jest kluczową korzyścią, ale nie jedyną.
 • Coraz większa presja czasu jeżeli chodzi o wypracowanie modelowych rozwiązań.

Projekty hybrydowe w Unii Europejskiej

Według niedawno opublikowanego raportu EPEC („EU Funds in PPPs. Project stocktake and case studies”, czerwiec 2012 r.) w Unii Europejskiej zrealizowano do 2011 r. zaledwie 49 projektów hybrydowych w tzw. modelu DBFO. W tym dominującą pozycję mają projekty transportowe: 11 projektów transportowych o łącznej wartości 3738 mln euro stanowi 89,6% wartości wszystkich 49 zidentyfikowanych projektów (4171 mln euro). Ich zakres przedmiotowy obejmuje: multimodalny terminal kontenerowy/terminal kolejowy, port lotniczy, obwodnice drogowe, autostrady i mosty. Według krajów wiodącą grupę stanowią: Grecja, Portugalia, Francja i Słowenia (w przypadku Słowenii jest to aż 10 projektów, ale o relatywnie niewielkiej wartości).

Według Komisji Europejskiej („Wytyczne dotyczące udanego PPP”, DG Regio, styczeń 2003 r.) wartość dodana PPP wynika z następujących możliwości partnera prywatnego:

- zapewnienie dodatkowego kapitału,

- zapewnienie alternatywnych umiejętności w zakresie zarządzania i wdrażania,

- innowacyjność i dostęp do nowoczesnych technologii, doświadczenie, specjalizacja,

- lepsze określenie potrzeb i optymalne wykorzystanie zasobów,

- przyśpieszenie realizacji inwestycji,

- redukcja kosztów operacyjnych,

- dywersyfikacja i podmiotowy podział ryzyka,

- podniesienie jakości świadczonych usług.

Mity i rzeczywistość PPP

Badania pokazują, że w modelu tradycyjnym 30% inwestycji zostaje ukończonych zgodnie z ustanowionym harmonogramem, a 27% zgodnie z zaplanowanym budżetem. Jak to jest w przypadku PPP? W 2010 r. Wielka Brytania zrezygnowała z programu PFI (brytyjski model PPP).

Skrajne poglądy:

 • PPP nie przedstawia VfM w porównaniu do modelu tradycyjnego, a przynajmniej nie wykazano tego w długim okresie, w szczególności dotyczy to opex. Capex na ogół odpowiada oczekiwaniom strony publicznej i warunkom kontraktu.
 • Powierzanie partnerowi prywatnemu zadań (i uprawnień) w zakresie operacyjnym (świadczenia usług publicznych) powinno być ostatecznością - co do zasady usługi publiczne nie powinny być świadczone przez partnerów prywatnych.

Kilka krytycznych uwag do modelu PFI cytowanych z brytyjskich źródeł:

 • od 2011 r. PFI jest prezentowane w budżecie państwa; wcześniejsze ujmowanie poza budżetem stało się samoistną, nieuzasadnioną korzyścią,
 • koszty całkowite projektów okazały się znacznie wyższe niż zakładano (w szczególności koszty operacyjne),
 • długookresowe wydatki publiczne okazały się znacznie wyższe niż w przypadku tradycyjnych instrumentów dłużnych – spłata 1 mld £ długu w PFI kosztuje podatnika równowartość spłaty 1,7 mld £ kredytu publicznego (direct government debt),
 • brak rzetelnych dowodów na VfM (brak wiarygodnych danych statystycznych),
 • iluzoryczny podział ryzyk – w razie problemów odpowiedzialność (ostateczny koszt) ponosi podatnik (przykład London Underground – banktuctwo Metronet w 2008 r.).

Propozycje działań dla uzyskania wiarygodności, skuteczności i bezpieczeństwa Projektów PPP

 • Stworzenie (centralnej?) bazy i gromadzenie danych dla efektywnego zarządzania PPP.
 • Opracowywanie norm, wskaźników efektywności, metod pomiaru i porównań (generalnych i sektorowych).
 • Przejrzystość kosztowa projektów – umowne zobowiązanie partnerów prywatnych do udostępniania niezbędnych informacji, raportowania, przeglądu warunków.
 • Banchmarking, wymiana doświadczeń i informacji (projektowej, w szczególności kosztowej).
 • Przejrzystość procedur - standaryzacja procedur i narzędzi w zakresie zamówień i finansów publicznych.
 • Wspieranie konkurencyjnego rynku, w szczególności lokalnych dostawców usług.
 • Negocjowanie udziału w korzyściach: skali, efektywności zarządzania i refinansowania.
 • Sprawdzanie czy strona publiczna dostaje to (i tylko to), co absolutnie niezbędne.
 • Analiza kosztów i korzyści -> analiza zasadności zmian projektowych i umownych -> renegocjowanie umów.
 • Zarządzanie projektami (kontraktami) – aktywny, ciągły nadzór (o charakterze właścicielskim).
 • Doskonalenie instrumentów nadzoru, regularna weryfikacja realizacji usług pod kątem umowy, pierwotnej oferty i bieżących uwarunkowań rynkowych.
 • Opracowanie i stosowanie list sprawdzających i protokołów zmian projektowych.
 • Bieżące, obowiązkowe monitorowanie wdrażania przedsięwzięć PPP (kosztów, technologii, efektywności energetycznej, modeli i warunków finansowych).
 • Przegląd, kontrola na miejscu, regularny audyt, testowanie zasobów i sposobów ich wykorzystania, przegląd jakości i warunków świadczonych usług.
 • Niezależny monitoring i audyty wykonywane przez zewnętrznych ekspertów (zakontraktowaną, wyspecjalizowaną firmę, a koszt powinien być uwzględniony w umowie PPP).
 • Opcja zmian w umowie PPP - istotne zmiany powinny być wprowadzane w drodze konkurencyjnej (przetargowej).
 • Dążenie do obniżenia kosztów finansowych do poziomu oferowanego podmiotom publicznym.
 • Ze względu na trudną sytuację na rynku finansowym w umowach PPP należy uwzględniać ich refinansowanie po zakończeniu inwestycji i następnie w okresach 5 – 7 letnich.

Zakres tych propozycji nawiązuje do systemu wdrażania funduszy UE w zakresie: analizy kosztów i korzyści, zarządzania, monitorowania, kontroli, audytu i wskaźników.

Krzysztof Siwek

- ekspert finansowania inwestycji i PPP

Opracowanie zostało przygotowane na I FORUM  INNOWACJI  TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju (Kraków, 11 grudnia 2012 r.). W artykule wykorzystano materiały: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Platformy PPP oraz EPEC, Centrum PPP i Instytutu PPP, a także uwagi zgłaszane przez doradców, ekspertów i inwestorów oraz  materiały brytyjskie (Supporting Papers from the UK’s House of Commons Select Committee and HM Treasury).

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.