edroga11527 sierpnia projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zostanie rozpatrzony przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przyjęcie nowego programu drogowego przez rząd jest planowane we wrześniu br.

Minister Maria Wasiak przedstawiła informację o stanie prac nad projektem PBDK, który przeszedł już uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne.

Na realizację ujętych w programie nowych zadań drogowych w latach 2014-2025 trafi 107 mld zł. Środki te będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego, zasilanego m.in. z refundacji środków pochodzących z funduszy UE.

- Dzięki jego realizacji kierowcy będą mogli korzystać z pełnej, funkcjonalnej sieci bezpiecznych dróg szybkiego ruchu. Zgodnie z projektem programu powstanie 3900 km nowych dróg oraz 57 obwodnic – powiedziała minister Maria Wasiak.

- Inwestycje infrastrukturalne to jeden ze znaków rozpoznawczych ostatnich ośmiu lat. Jest o czym mówić, bo jeszcze w 2007 r. mieliśmy 993 km autostrad i dróg szybkiego ruchu. Już w roku 2014/2015 możemy się pochwalić ponad 200% wzrostem, to jest ponad 3041 km – dodała premier premier Ewa Kopacz.

Dzięki temu zostanie wypełnione zobowiązanie Polski podjęte w trakcie przystępowania do Unii Europejskiej, związane z domknięciem do 2030 r. sieci dróg szybkiego ruchu. Autostrady i drogi ekspresowe, które powstaną w wyniku realizacji PBDK pozwolą na wcześniejsze, bo już w 2025 roku, wypełnienie tego zobowiązania.

Program określa także konieczne do poniesienia wydatki budżetu państwa związane z utrzymaniem istniejącej i na bieżąco oddawanej do użytkowania sieci dróg oraz przygotowaniem ich do realizacji, np. wykupy gruntów pod budowę dróg. Na te działania zostanie przeznaczonych 46,8 mld zł.

- W ramach PBDK będzie dodatkowo realizowany Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach krajowych. Zostaną przebudowane najbardziej niebezpieczne miejsca na drogach krajowych, wybudowane lub przebudowane skrzyżowania, chodniki, przejścia dla pieszych, drogi rowerowe, zatoki autobusowe. Na ten cel możemy przeznaczyć nawet 4,8 mld zł – podkreśliła minister Wasiak.

Przewidywany jest także alternatywny (pozabudżetowy) sposób finansowania inwestycji drogowych. Planowane jest powołanie drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, które będą miały za zadanie pozyskiwanie środków finansowych na zasadach rynkowych. Ten mechanizm jest planowany do zastosowania dla budowy A1 Tuszyn – Częstochowa, A18 Olszyna - Golnice oraz odcinka A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce.

Celem programu jest m.in. takie skomunikowanie głównych miast, by czas przejazdu między nimi skrócił się o minimum 15%. Zmieni się też sposób wskazywania inwestycji do realizacji. Zniknie lista  podstawowa i rezerwowa, a kolejność inwestycji na liście nie przesądzi o kolejności ich przeprowadzenia. Projekty będą realizowane w zależności od stopnia ich przygotowania.

Wród nowych inwestycji znalazły się m.in. S7 Kraków-Gdańsk, A1 Trójmiasto-południowa granica Polski, S6 Szczecin-Trójmiasto, S5 Bydgoszcz-Poznań-Wrocław, S10 Bydgoszcz-Toruń czy połączenie Warszawy z Lublinem i Rzeszowem trasami S17 i S19.

Docelowa sieć dróg krajowych zgodnie z projektem PBDK na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Mapa PBDK 2014 23

 

 

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) jest dokumentem określającym cele rozwojowe w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej, harmonogram realizacji inwestycji służących ich osiągnięciu, źródła finansowania oraz wysokość planowanych nakładów. Celem głównym programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Aby osiągnąć zamierzone cele, zakłada się realizację brakujących odcinków dróg ekspresowych i autostrad, przebudowę wybranych odcinków dróg krajowych oraz budowę obwodnic, które poprawią płynność ruchu w ośrodkach miejskich najbardziej obciążanych ruchem tranzytowym.

Źródło: MIiR, KPRM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.