IMG 4079W tym tygodniu (3-5 lutego) w Białowieży odbywa się XII Seminarium Technicznego „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Białystok.

 

Seminarium organizowane jest od 2007 r. we współpracy z Politechniką Białostocką. Adresowane jest ono głównie do sektora budownictwa komunikacyjnego. W tym roku również przyjechało około 200 uczestników: naukowców, projektantów, wykonawców, firmy branżowe, a także zarządców dróg i kolei z województwa i całego kraju. To okazja do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz zawarcia nowych znajomości i kontaktów biznesowych.

Seminarium oparte jest na programie składającym się z 25-30 referatów dotyczących w szczególności:
- planowanego rozwoju sieci dróg samochodowych i kolejowych w województwie podlaskim;
- projektowania dróg i ulic, inżynierii ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w budownictwie drogowym, a także projektowania linii kolejowych;
- materiałów i technologii drogowych nawierzchni asfaltowych i betonowych;
- geotechniki oraz projektowania drogowych obiektów mostowych;
- utrzymania i remontów dróg oraz aspektów prawnych i ekonomicznych.

Pierwszego dnia odbyły się sesje o aktualnej sytuacji na drogach Podlasia oraz nawierzchniach poroelastycznych, natomiast 4 lutego uczestnicy biorą udział w sesjach dotyczących materiałów i nawierzchni drogowych, problemów dotyczących mostów i projektowania. Na ostatni dzień organizatorzy zaplanowali 5 referatów dotyczących problemów wodno-prawnych, środowiskowych i ekonomicznych w budownictwie komunikacyjnym.

IMG 4080IMG 4081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie obrad odbywają się również prezentacje głównych sponsorów Seminarium, zaś w przerwach pomiędzy sesjami uczestnicy Seminarium mają możliwość odwiedzenia stoisk reklamowych firm partnerskich. Poza tym organizatorzy starają się zapewnić uczestnikom miły pobyt, urozmaicając program Seminarium różnymi niespodziankami artystycznymi, a odbywające się wieczorami uroczyste kolacje sprzyjają cennym kontaktom biznesowym.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.