osuwiskoOsuwiska należą do najbardziej niebezpiecznych i najczęściej występujących geozagrożeń w Polsce. Każdego roku przynoszą spore straty w infrastrukturze, drzewostanie i uprawach. Szacuje się, że 90-98% tego typu zjawisk zlokalizowanych jest w rejonie karpackim, co oznacza, że problem ten obejmuje w szczególności: województwa podkarpackie, śląskie i małopolskie.

 

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie dobyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków.

Podczas spotkania eksperci poddali w szczególności analizie wnioski złożone m.in. przez gminy Zakliczyn, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Kamionka Wielka, miasto Grybów oraz powiaty: bocheński, wielicki, tatrzański, tarnowski, gorlicki, a także Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Efektem pracy posiedzenia zespołu jest:
- pozytywne zarekomendowanie dwóch zadań, w tym dotyczącego stabilizacji osuwiska zagrażającego przedszkolu w Piwnicznej-Zdroju,
- pozytywne zaopiniowanie dwóch dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
- pozytywne zaopiniowanie pięciu dokumentacji projektowo-budowlanych.

Kolejne cztery opinie do przedłożonych projektów budowlanych zostaną wydane po uzupełnieniu tych projektów.

Zespół przeanalizował również zadania planowane do realizacji przez samorządy (gminę Biecz, gminę Tymbark, powiat tatrzański) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zlokalizowane we fragmentach na terenach osuwisk o różnym stopniu aktywności.

***

Do zadań Wojewódzkiego Zespołu należy m.in. analizowanie, opiniowanie i rekomendowanie zadań planowanych do realizacji w ramach środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałanie tym zdarzeniom, w tym opiniowanie opracowanych dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych. Zespół zajmuje się też oceną zasadności odbudowy lub przeniesienia zagrożonej infrastruktury w miejsce eliminujące możliwość ponownego zniszczenia lub uszkodzenia. Analiza dokumentacji służy ocenie zaproponowanych w niej rozwiązań pod kątem celowości, oszczędności i efektywności zawarcia umowy dotacji, tj. wydatkowania zgodnie z tymi zasadami środków publicznych.

Źródło: MUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.