budowa 04Dziewięciu wykonawców jest zainteresowanych zaprojektowaniem i budową obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28. Wszyscy zaoferowali zrealizowanie inwestycji w 33 miesiące i 10-letni okres gwarancji.

obwodnica SanokaNajniższą ofertę złożyło konsorcjum firm z MAX BÖGL Polska Sp. z o.o. jako liderem proponując wykonanie zadania za kwotę niespełna 140 mln zł. Najwyższej ceny zażądało konsorcjum firm z Przedsiębiorstwem Robót Mostowych MOSTY ŁODŹ S.A. jako liderem – prawie 230 mln zł. Wartość pozostałych ofert waha się pomiędzy 160-200 mln zł.

W pierwszym etapie postępowania na budowę obwodnicy Sanoka złożono 20 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożone wnioski zweryfikowano pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu. W drugim etapie przetargu do złożenia ofert zaproszonych zostało 18 wykonawców.

Obwodnica Sanoka realizowana będzie w systemie projektuj i buduj. Początek obwodnicy zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu istniejącej DK 28 i drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok, a koniec na skrzyżowaniu z DK 84. Obwodnica będzie drogą klasy GP o długości około 7 km. Zgodnie z rządowym PBDK zakończenie budowy zaplanowano w 2020 roku.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.