contentmap_plugin

edroga34412 października podpisane zostało porozumienie pomiędzy prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem a Generalną Dyrekcją Budowy Dróg i Autostrad w sprawie budowy obwodnicy Wałbrzycha.

Niespełna 6-km trasa będzie skłądać się z odcinka miejskiego, gdzie zarządcą dróg jest Wałbrzych, oraz odcinek pozamiejski, gdzie zarządcą pozostaje GDDKiA. Porozumienie precyzuje podział zadań pomiędzy miastem a GDDKiA.

Inwestorem na całym odcinku obwodnicy będzie prezydent Wałbrzycha. On także złoży wniosek o dofinansowane całego zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. GDDKiA w ramach majątkowego wkładu własnego w zadanie przekaże władzom Wałbrzycha wykonaną dokumentację projektową obwodnicy oraz będzie finansowała budowę tej części obwodnicy, która znajduje się na obszarze gminy Szczawno-Zdrój (poza granicami miasta).

Obwodnica Wałbrzycha będzie drogą dwujezdniową, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ciągu obwodnicy wybudowane zostaną m.in. 3 wiadukty, kładka i przejście podziemne dla pieszych oraz 2 węzły drogowe: węzeł Żeromskiego i węzeł Reja. W projekcie znalazły się także budowa ekranów akustycznych, oświetlenia drogi, sieci kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych oraz przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, takiej jak sieci naziemne i podziemne.

***
Porozumienie GDDKiA i władz Wałbrzycha jest o tyle istotne, że kilka lat temu w sądzie zakończył się spór o wypłacanie odszkodowań za wywłaszczenia pod zachodnią obwodnicę miasta.

Problem z określeniem odpowiedzialności za wypłacenie odszkodowań pojawił się, gdy Wałbrzych 1 stycznia 2013 roku stał się miastem na prawach powiatu i zarządcą dróg w mieście. Wcześniej był to obowiązek GDDKiA, która rozpoczęła inwestycję. Gdy Wałbrzych odzyskał prawa powiatu, Generalna Dyrekcja uznała, że teraz to miasto powinno zapłacić mieszkańcom odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.

Dopiero wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdził, że odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pod obowodnicę Wałbrzycha powinna płacić GDDKiA.

Źródło: GDDKiA O/Wrocław, UM Wałbrzych

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.