BIM 1GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. Wykonawca przy projektowaniu ma zastosować metodykę i narzędzia BIM (ang. Building Information Modeling), uzyskać decyzje administracyjne i sprawować nadzór autorski nad robotami. Oferty można zgłaszać do 5 września 2019 r.

 

Budowa obwodnicy Zatora, która połączy drogi krajowe nr 28 i 44, jest pilotażowym projektem GDDKiA z zastosowaniem technologii BIM. To nowoczesna technologia, w której stosuje się trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów, uwzględniające wszystkie niezbędne informacje, do wykorzystanie na każdym etapie inwestycji: od projektu przez realizację po odbiór prac.

Pierwszy przetarg na obwodnicę Zatora zakładał realizację inwestycji w trybie "projektuj i buduj". Jednak oferty złożone przez zainteresowanych wykonawców znacznie przekraczały kosztorys. Teraz zdecydowano o rozdzieleniu etapu opracowywania dokumentacji od realizacji inwestycji.

Dokumentacja, którą będzie musiał przygotować wykonawca obejmuje wykonanie:
- opracowań geodezyjno-kartograficznych,
- operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zgód wodnoprawnych oraz przygotowaniem innych materiałów do uzgodnienia lub opiniowania wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych lub postanowień, opinii itp.,
- opracowań środowiskowych, w tym materiałów do wniosku o uzyskanie lub zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (materiały do DŚU) wraz z uzyskaniem jej ostateczności,
- opracowań geotechnicznych, geofizycznych i geologicznych,
- wielobranżowego projektu budowlanego wraz z opracowaniami towarzyszącymi, niezbędnymi opiniami, pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami, postanowieniami i decyzjami administracyjnymi,
materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID), - ew. pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych wraz z ich uzyskaniem,
- projektów wykonawczych dla każdej z branż,
- specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiaru Robót, Kosztorysu Ofertowego,
- kosztorysu inwestorskiego,
- dokumentacji projektu BIM.

Po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu niezbędnych decyzji, w trakcie przetargu na budowę wykonawca będzie udzielał wyjaśnień na zapytania potencjalnych wykonawców biorących udział w przetargu. Następnym zadaniem wykonawcy będzie pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych. Na wszystkie wymienione czynności przewidziano w sumie 49 miesięcy.

Istniejąca DK 28 przechodzi przez ścisłe centrum Zatora i kilkaset metrów od rynku dochodzi do DK 44. Po wybudowaniu obwodnicy odciążone zostanie centrum miasta, poprawi się bezpieczeństwo i przepustowość. Ruch tranzytowy zostanie przeniesiony poza centrum miasta. Usprawni się układ komunikacyjny i poprawią warunki ekologiczne mieszkańców miasta i gminy Zator, mieszkających w korytarzu dróg krajowych nr 28 i nr 44. Powstanie szansa na zwiększenie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.