Mapa Gdow23 marca Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał umowę na realizację drugiego etapu budowy obwodnicy Gdowa z firmą Strabag. Realizacja inwestycji będzie kosztować 21,31 mln zł. Planowany termin zakończenia budowy mija w sierpniu 2018 roku.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi klasy G o długości około 2,1 km. Głównym obiektem realizowanym w ramach zadania będzie budowa mostu na rzece Rabie. Koncepcja projektowa przewiduje budowę 3-przęsłowego obiektu mostowego o długości 210 metrów. Obiekt zostanie zaprojektowany na klasę obciążeń A.

Zakres zadania obejmuje także opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projekt budowlany i wykonawczy. W ramach kontraktu należy uzyskać decyzję ZRID oraz pozostałe decyzje administracyjne, uzgodnienia i opinie niezbędne do zrealizowania zadania.

Początek planowanej inwestycji znajduje się w miejscu zakończenia pierwszego etapu obwodnicy, na skrzyżowaniu typu rondo, przy ulicy Bocheńskiej. Następnie droga będzie przebiegać przez tereny rolne w kierunku południowym, dalej przez nadrzeczne zadrzewienia, a następnie przecinać będzie rzekę Rabę i kolejne tereny rolne. Koniec obwodnicy będzie połączeniem z drogą wojewódzką nr 966 w rejonie granicy administracyjnej miejscowości Gdów z miejscowościami Podolany i Zręczyce.

Droga obwodowa planowana jest jako droga klasy technicznej G, jednojezdniowa, dwupasowa o szerokości jezdni 2x3,5 m. Wykonane zostaną również pobocza gruntowe o szerokości 1,5 m i chodniki szerokości 1,5-2,0 m. Oprócz włączeń do istniejących dróg na końcu i początku planowanej drogi, zostanie wykonane skrzyżowanie z ul. Ziajkowicką. Droga przetnie ul. Targową, która będzie przebiegała pod obiektem mostowym nad rzeką Raba. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną również trzy przepusty oraz odwodnienie drogi, oświetlenie uliczne, elementy bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie, nasadzenia zieleni, umocnienia przekraczanych cieków. Konieczna będzie przebudowa i zabezpieczenie elementów infrastruktury technicznej oraz wycinka zadrzewienia kolidującego z przedsięwzięciem.

Źródło: Strabag

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.