edroga1156 lutego otwarte zostały oferty cenowe na projekt i budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11). Zainteresowanych budową jest 9 firm. Najwyższa oferta została złożona przez firmę PORR S.A. i opiewa na ponad 974,7 mln zł, natomiast najniższą cenę zaproponowało konsorcjum firm MIRBUD S.A i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. - ok. 667,7 mln zł.

 

Wszystkie oferty przekraczają kosztorys inwestora - GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ok. 616,7 mln zł.

Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 36 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Zamówienie obejmuje prace projektowe oraz roboty w zakresie:
- budowy obwodnicy (w tym o parametrach drogi ekspresowej) wraz z odcinkami przejściowymi w standardzie drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej z SMA, węzła, skrzyżowań typu rondo, przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą Olesna, kolidujących z planowaną obwodnicą, budowę dróg innych niż droga ekspresowa (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe), przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych, pasa technologicznego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia terenu (w tym urządzenia odwodniające korpus drogowy, sieci melioracyjnej i drenaży melioracyjnych, przebudowy istniejących cieków),
- urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym), urządzeń wodnych, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą,
- infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej (obwodnicy Olesna) zlokalizowanych w ciągu obwodnicy Olesna (drogi ekspresowej) w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne, sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej,
- ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyznaczania i wznowienia granic pasów drogowych, oświetlenie drogowe.

Źródło: GDDKiA O/Opole

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.