contentmap_plugin

budowa 06Znane są już oferty cenowe firm zainteresowanych budową drogi ekspresowej S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka w. Pyrzowice – w. Lotnisko). 16 firm było zainteresowanych budową drogi, wszyscy oferenci zaproponowali 20-miesięczny czas realizacji.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ponad 158 mln zł. Zamówienie przewidziane jest do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Najwyższa oferta opiewa na kwotę prawie 157,9 mln zł, natomiast najniższa oferta cenowa wynosi ok. 107,2 mln zł.

Komisja przetargowa sprawdzi oferty i wyłoni najkorzystniejszą. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena – 60%, kryteria pozacenowe – 40%.

Umowa z wykonawcą ma być podpisana w pierwszym kwartale 2019 roku.

Wybrany wykonawca będzie miał za zadnie wybudowanie drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko” – Podwarpie o długości 9,722 km, w tym obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni (wiadukty, most), urządzeń ochrony środowiska, urządzeń wyposażenia oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

W latach 2005–2006 zrealizowano jednojezdniowy odcinek drogi S1 między węzłami Podwarpie i drogą wojewódzka nr 913 stanowiący dojazd do lotniska w Pyrzowicach, natomiast w latach 2010–2012 wybudowany został dwujezdniowy odcinek drogi S1 od węzła Pyrzowice na autostradzie A1 do węzła Lotnisko (z węzłem Lotnisko) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 913.

Droga S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski (trasa Pyrzowice – Zwardoń), jak również w VI europejskim korytarzu transportowym. Zrealizowanie budowy drugiej jezdni stanowić będzie uciąglenie istniejącego przekroju dwujezdniowego drogi ekspresowej S1, co w znacznej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło: GDDKiA O/Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.