S720Moczydło20 20Miechów 01Do przetargu na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) do węzła Miechów (z węzłem) oferty złożyło 8 wykonawców. Zostały one otwarte 18 lutego 2020 r. i teraz rozpocznie się sprawdzanie ofert, by wyłonić tę najkorzystniejszą.

 

Oferty od wykonawców wynosiły od 750 mln zł do ponad 1 mld zł.

Termin realizacji robót
Zgodnie z wymaganiami przetargowymi i złożonymi ofertami prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka Moczydło - węzeł Miechów (z węzłem) powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Podział na odcinki
Odcinek S7 Moczydło (granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego) - węzeł Miechów jest częścią blisko 56-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne: Miechów- Szczepanowice, węzeł Szczepanowice (z węzłem) - węzeł Widoma (z węzłem), węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska). Ta droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

Dwa pasu ruchu i estakada długa na ponad 600 m
Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło - węzeł Miechów o długości 18,7 km będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe „Książ” i „Miechów”, 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i Giebułtów w gminie Książ Wielki.

Obowiązki wykonawcy
Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową Dodatkowo powstaną drogi dojazdowe, obsługujące tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego. Zbudowane i przebudowane zostaną przepusty o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami. Wybudowane zostaną również chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Powstanie system odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie) oraz urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne i przeciw olśnieniowe.

Zaplanowano także budowę i przebudowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.