plan20sytuacyjnySiedmiu wykonawców zgłosiło się do przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. Przetarg obejmuje również uzyskanie decyzji administracyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami. Obwodnica Zatora jest realizowana w ramach pierwszego w Polsce projektu pilotażowego z wykorzystaniem metodyki i narzędzi BIM.

 

Obwodnica Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28 realizowana będzie z wykorzystaniem metodyki i narzędzi modelowania informacji o budynku BIM. Building Information Modeling jest nowoczesnym podejściem w realizacji inwestycji, w którym stosuje się m.in. trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów, uwzględniające wszystkie niezbędne informacje, do wykorzystania na każdym etapie inwestycji (od projektu przez realizację po odbiór prac). Oddział GDDKiA w Krakowie pod koniec 2017 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu projektu pilotażowego z zastosowaniem BIM.

Ogłoszenie przetargu poprzedzone było spotkaniami informacyjnymi i dialogiem technicznym dla zainteresowanych wykonawców. Była to również okazja dla GDDKiA, aby pozyskać informacje o potencjale wykonawców w zakresie wykorzystania tej metodyki w projekcie infrastrukturalnym.

Dokumentacja, którą trzeba przygotować obejmuje wykonanie:
- opracowań geodezyjno-kartograficznych,
- operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zgód wodnoprawnych oraz przygotowaniem innych materiałów do uzgodnienia lub opiniowania wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych lub postanowień, opinii itp.,
- opracowań środowiskowych, w tym materiałów do wniosku o uzyskanie lub zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (materiały do DŚU) wraz z uzyskaniem jej ostateczności,
opracowań geotechnicznych, geofizycznych i geologicznych,
- wielobranżowego projektu budowlanego wraz z opracowaniami towarzyszącymi, niezbędnymi opiniami, pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami, postanowieniami i decyzjami administracyjnymi,
- materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), ew. pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych wraz z ich uzyskaniem,
projektów wykonawczych dla każdej z branż,
- specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiaru Robót, Kosztorysu Ofertowego,
- kosztorysu inwestorskiego,
- dokumentacji projektu BIM.

Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zamówienie ok. 4,75 mln zł brutto, natomiast oferty opiewały na kwoty od 2,2 do 5,3 mln zł brutto.

Powstanie nie tylko droga krajowa
Obwodnica Zatora połączy drogi krajowe nr 28 i nr 44 klasy GP (główna przyspieszona). Będzie miała jedną jezdnię o długości 2,1 km. Oprócz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 przebudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej nr 781 klasy G. Powstanie pięć obiektów inżynierskich, w tym dwa wiadukty, most i dwa przepusty, skrzyżowania, drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zieleń ochronna, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie naprowadzające). Przebudowana i wybudowana zostanie infrastruktura techniczna. Dla inwestycji wydana jest ostateczna decyzja środowiskowa, przygotowana została także koncepcja programowa.

Wyłoniona w trakcie tego przetargu firma projektowa będzie udzielała wyjaśnień na pytania wykonawców biorących udział w przetargu na budowę obwodnicy. Następnym jej zadaniem będzie pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych. Na wszystkie wymienione czynności przewidziano w sumie 49 miesięcy.

Istniejąca droga krajowa nr 28 przechodzi przez ścisłe centrum Zatora i kilkaset metrów od rynku dochodzi do drogi krajowej nr 44. Po wybudowaniu obwodnicy odciążone zostanie centrum miasta, poprawi się bezpieczeństwo i przepustowość. Ruch tranzytowy zostanie przeniesiony poza centrum miasta. Usprawnieni się układ komunikacyjny i poprawią warunki ekologiczne mieszkańców miasta i gminy Zator, mieszkających przy drogach krajowych nr 28 i nr 44. Powstanie szansa na zwiększenie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.