Gaj skrzyzowanie DK7 z ul Widokowa i ZadzieleGDDKiA poznała oferty na zaprojektowanie i budowę węzła drogowego na drodze krajowej nr 7 w Gaju pod Krakowem. Oferty złożyło 5 podmiotów. Rozpoczęła się ich weryfikacja.

 

Najtańszą ofertę - opiewającą na kwotę blisko 32 mln zł brutto - zaproponowało konsorcjum firm Eurovia Polska S.A. oraz Nowak-Mosty Sp. z o.o. Najdroższą - na ponad 37 mln zł brutto - złożyła natomiast firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Zadaniem wykonawcy, który zostanie wybrany w procedurze przetargowej, będzie zaprojektowanie i wykonanie węzła drogowego Gaj na drodze krajowej nr 7, a także:
- przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z projektowanym węzłem,
- budowa innych dróg, w tym zmiana przebiegu istniejących dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji,
- budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych, obiektów inżynierskich - mury oporowe i palisady, kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych),
- budowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy, sieci teletechnicznej i oświetlenia drogowego.

Nowy węzeł drogowy ma zastąpić istniejące skrzyżowanie drogi krajowej nr 7 tzw. Zakopianki z drogami powiatowymi. W ramach inwestycji przewidziana jest wymiana warstwy ścieralnej prawej i lewej jezdni krajowej „siódemki”, oznakowanie węzła, bariery ochronne oraz wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia węzła do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z nowych rozwiązań.

Na etap projektowania wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) założono okres 16 miesięcy od podpisania umowy. Na etap realizacji natomiast 15 miesięcy od uzyskania decyzji ZRID, z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 października. Cztery firmy biorące udział w przetargu zaproponowały skrócenie terminu o 4 miesiące, a jedna o dwa miesiące. Wszystkie oferty zostaną szczegółowo przeanalizowane. Przy ocenie końcowej brane będą pod uwagę - cena, gwarancja jakości i termin realizacji.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.