edroga001Dziś w Jedlnicy oficjalnie otwarto drogę wojewódzką nr 762 na odcinku węzeł Kielce Południe – granica gminy Chęciny. Inwestycja realizowana była w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wartość inwestycji to 69,5 mln zł, a dofinansowanie 49,2 mln zł.

 

Celem projektu było zwiększenie dostępności i poprawa jakości układu komunikacyjnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, jego powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym (w tym TEN-T).

W ramach realizacji inwestycji dostosowano odcinek drogi dwupasowej dwukierunkowej do parametrów klasy technicznej G oraz dostosowanie konstrukcji nawierzchni do obciążenia ruchem dla kategorii ruchu KR4. Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej nr 762 wynosi teraz 7 m (2 x 3,50 m), dodatkowo z każdej strony posiada ona opaski asfaltowe o szerokości 0,5 m. Szerokość projektowanych poboczy to 1,5 m. Przeprowadzono korektę łuków kołowych, które nie spełniały warunków normatywnych przy założonej prędkości projektowej (70 km/h). Na jednym z odcinków rozbudowywana droga przebiega po nowym śladzie z korektą łuków w rejonie projektowanego mostu na rzece Hutka.

Przeprowadzone prace:
• rozbudowa drogi wojewódzkiej 762 do parametrów drogi klasy G, KR 4,
• budowa dróg dojazdowych do nieruchomości sąsiadujących z drogą wojewódzką 762,
• budowa ciągów pieszo-rowerowych,
• budowa chodnika na terenie zabudowanym,
• budowa chodników i ścieżek rowerowych w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych,
• przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
• rozbudowa istniejących skrzyżowań,
• przebudowa i budowa zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty,
• rozbiórka istniejącego oraz budowę nowego mostu na rzece Hutka,
• budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 762 w postaci rowów otwartych, kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjno-infiltrującego, przepustów i wylotów do odbiorników,
• budowa oświetlenia drogowego,
• przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowaną rozbudową sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej oraz sieci wodociągowej u kanalizacji sanitarnej,
• budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
• budowa miejsc kontroli i ważenia pojazdów,
• budowa miejsca obsługi rowerzystów wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie przepustowości drogi wojewódzkiej nr 762 oraz usprawnienie przepływu pojazdów. Wpłynie to na skrócenie czasu podróżowania i transportu towarów. Poprawi się także komfort jazdy oraz poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Efektem będzie również ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, klimat i warunki życia mieszkańców m.in. poprzez redukcję hałasu i wibracji związanych z transportem.

Źródło: UMWŚ

Komentarze  
Kordas
0 #1 Kordas 2018-12-18 22:48
Mam nadzieję, że standardowo najszybciej oznaczone w yanosiku będzie :D
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.