A18 znakZnani są już wszyscy wykonawcy zainteresowani przebudową i dostosowaniem ponad 13 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Wpłynęło 5 ofert. Podpisanie umowy planowane jest na drugi kwartał 2020 r. Natomiast ogłoszenie przetargu na pozostałe odcinki planowe jest na drugą połowę 2020 r.

 

Najniższą ofertę na kwotę ok. 180,5 mln zł złożyła firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Budżet zamawiającego wynosi niespełna 173 mln zł. Pozostałe firmy proponowały za realizację zadania od 185,8 mln zł do 207,8 mln zł.

W ubiegłych latach dwukrotnie ogłaszany był przetarg na realizację odcinka „zero”. Za każdym razem najtańsza oferta na roboty przekraczała budżet zadania o ponad 50% i postępowanie unieważniano. Po przeanalizowaniu wcześniejszych postępowań, GDDKiA podjęła decyzję o połączeniu dwóch odcinków i ich realizację w ramach jednego zadania.

Takie podejście pozwoli rozłożyć na dwa odcinki, koszty ogólne m.in. dostosowanie do warunków kontraktu, w tym węzeł betoniarski, wyposażenie laboratorium z jego utrzymaniem, koszty zaplecza budowy oraz biura projektowego. Ma to doprowadzić do uzyskania ofert mieszczących się w kosztorysie.

Jak będą oceniane oferty?
Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowania zostały ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
- przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy - 30%,
- termin realizacji - 10%,
- cena - 60%.

A18 przetargCo w ramach zamówienia?
Zwycięzca przetargu w ramach zamówienia ma za zadanie zaprojektowanie i rozbudowę drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa km 0,192 (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) wraz z węzłem Olszyna do km 11,860 (2 km za węzłem Żary Zachód) w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A.

W ramach zadania wyodrębniono dwa pododcinki tzw. „zero” od km 0,192 do km 1,500 i „jeden” od km 1,500 do km 11,860. Zadanie będzie realizowane w formule "projektuj i buduj".

40 miesięcy na realizację
Czas przewidziany na prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 40 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Natomiast do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe są wliczane.

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:
- od granicy państwa do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia, odcinek „zero” i „jeden”) - otwarcie ofert,
- od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - podpisana umowa
- od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - granica województwa - planowane rozpoczęcie przetargu na roboty II połowa 2020 r.
- granica województwa - węzeł Golnice - planowane rozpoczęcie przetargu na roboty II połowa 2020 r.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.