Drogi i mosty

- Dzieląc się naszymi doświadczeniami z udoskonaleń w systemie zarządzania drogami utwierdzamy się w słuszności podejmowanych decyzji, motywujemy też swoich pracowników do podejmowania kolejnych rozwiązań czy wdrożeń – podkreśla Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Z dyrektorem Zbigniewem Taborem rozmawiamy o tym, jak w niedostatku środków finansowych zapewnić trwałe, jakościowe drogi. Okazją do rozmowy było I Śląskie Forum Drogowe, którego współorganizatorem był ZDW w Katowicach. Pierwsza edycja Forum miała miejsce w Piekarach Śląskich w dniach 8-10 maja br.

- Wymiana doświadczeń, wiedzy, informacji jest zasadniczą ideą Śląskiego Forum Drogowego – podkreśla Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, współorganizator spotkania którego pierwsza edycja miała miejsce w Piekarach Śląskich w dniach 8-10 maja br. Są bowiem w zarządach dróg rozwiązania, które warto propagować jako sprawdzone w praktyce, są też popełnione błędy przed którymi warto przestrzec innych. - Dzieląc się naszymi doświadczeniami z udoskonaleń w systemie zarządzania drogami utwierdzamy się w słuszności podejmowanych decyzji, motywujemy też swoich pracowników do podejmowania kolejnych rozwiązań czy wdrożeń – podkreśla dyrektor Z. Tabor. I Śląskie Forum Drogowe było okazją do rozmowy z dyrektorem Zbigniewem Taborem o kondycji dróg tego regionu w dobie kryzysu gospodarczego.

W kształtowaniu właściwych zachowań i nawyków komunikacyjnych zasadnicza rola przypada edukacji, a szczególnie najmłodszych. Przykładem  dobrej praktyki, promowanej w ramach projektu INVOLVE, jest przytaczana przez Tamása Dombi inicjatywa Zarządu Transportu West Midlands (drugiej aglomeracji pod względem wielkości w Wielkiej Brytanii), polegająca na stworzeniu portalu internetowego (letzgogreen.org) do kształcenia dzieci i młodzieży. Portal wykorzystywany jest zarówno indywidualnie, jak i w ramach lekcji albo specjalnych warsztatów. Zwiera on między innymi filmy, gry i lekcje tematyczne dla przedszkolaków i uczniów, dopasowane do ich wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań.

Projekt INVOLVE (Involving the Private Sector in Mobility Management), czyli  „Zaangażowanie sektora prywatnego w zarządzanie mobilnością”, realizowany jest w ramach programu INTERREG IVC. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest dostarczenie lokalnym i regionalnym samorządom dobrych praktyk oraz narzędzi w zakresie współpracy z sektorem prywatnym w celu rozwiązania problemów transportowych. W tym projekcie unijnym uczestniczy Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Obecnie tramwaje  w Al. Jana Pawła II w Warszawie osiągają prędkości od 14,3 do  17,3 km/h. Taka prędkość nie podnosi konkurencyjności sytemu tramwajowego. Prędkości samochodów osobowych na tym samym ciągu wahają się od 30 do 39 km/h. Samochodem jedzie się więc dwa razy szybciej. - Kogo więc można dzisiaj przekonać do jeżdżenia tramwajem główną osią komunikacyjną Warszawy – pyta Andrzej Brzeziński. Jakie są więc wnioski z przeprowadzonych analiz służących podniesieniu atrakcyjności komunikacji szynowej i jakie są możliwości uprzywilejowania ruchu tramwajowego?

Na przełomie 2012 i 2013 roku w ramach koncepcji programowo-przestrzennej Al. Jana Pawła II w Warszawie, przygotowywanej w związku z planowaną modernizacją trasy tramwajowej, zostało przeprowadzone badanie wariantów uprzywilejowania ruchu tramwajów. – W trakcie wykonywania tej pracy pojawiło się szereg dylematów i wątpliwości – mówi dr inż. Andrzej Brzeziński z Politechniki Warszawskiej. Ujawnione wówczas problemy zwierają się w zasadniczym pytaniu: co oznacza i z czym wiąże się uprzywilejowanie transportu zbiorowego w centrum miasta?