Drogi i mosty

Rejestr o stanie akustycznym środowiskaOd 29 maja 2008 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska.

Podstawą prawną funkcjonowania rejestru jest art. 120a ustawy z  27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. W artykule tym zapisano, że rejestr zawierający informacje o stanie akustycznym środowiska ma prowadzić wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na podstawie pomiarów, badań i analiz wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Informacje z rejestru wojewódzki inspektor ochrony środowiska do 31 marca każdego roku powinien przekazywać Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Wpływ hałasu na zdrowie człowiekaDźwięk o wysokim poziomie w znaczący sposób wpływa na zdrowie ludzi narażonych na jego oddziaływanie. W ekstremalnych przypadkach może nawet doprowadzić do zniszczenia narządów wewnętrznych człowieka.

W życiu codziennym otaczają nas dźwięki o różnych poziomach i pochodzące z różnych źródeł. Mieszkańcy terenów zurbanizowanych są stale narażeni na działanie hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów samochodowych czy szynowych. W poniższym artykule przedstawiono wpływ dźwięku o wysokim poziomie na organizm ludzki.

Dźwięk o poziomie:

  • poniżej 35 dB (A) jest dla zdrowia nieszkodliwy, jednak może on być bardzo denerwujący.

Utrzymanie systemów odwodnienia - Część III Konieczność przeglądu urządzeń ochrony środowiska wynika zarówno z przepisów prawa, jak i wiedzy technicznej i zaleceń producentów tych urządzeń. Zakres, częstotliwość i sposób przeglądu jest znacznie zróżnicowany.

Zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 lit.a, b ustawy Prawo budowlane: obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Natomiast zgodnie z art.287 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska „podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co pół roku, ewidencję zawierającą odpowiednio: (…) informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, informacje o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki”.

Dlaczego hałas jest niebezpieczny ?Drażniące i uciążliwe dźwięki, natrętnie otaczające odgłosy o zmiennych częstotliwościach i tonacjach są powszechnością naszej cywilizacji. Jednak nie oznacza to akceptacji dla hałasu. Ludzki organizm jest pierwszym nieakceptującym ten stan. Sprzeciw sygnalizuje symptomami różnych chorób.

Hałas może powodować zaburzenia wzroku (zwężenie pola widzenia, oczopląs), węchu i równowagi, wywołuje bóle i zawroty głowy, mimowolne skurcze mięśni. Skutkuje zmianami rytmu oddechowego, ciśnienia tętniczego krwi, perystaltyki jelit oraz zaburza pracę żołądka. Jedną z poważniejszych konsekwencji narażenia na długotrwały hałas jest bezsenność, a co za tym idzie – obniżenie metabolizmu oraz aktywności kory mózgowej.

Wpływ utrzymania zimowego na stan drzewGłówną przyczyną zamierania drzew są silne skażenia gleb w strefie przyulicznej powodowane przez sole stosowane do zwalczania gołoledzi.

Drzewa w aglomeracjach miejskich, szczególnie nasadzenia przyuliczne, rosną w bardzo niekorzystnych warunkach, stąd powszechnym zjawiskiem jest ich zamieranie.

Symptomy uszkodzenia liści drzew, jako objaw złego stanu zdrowotnego, pojawiają się już na przełomie maja i czerwca. Na początku lipca drzewa ze zdrowymi liśćmi stanowią 63%, w połowie sierpnia 25%, a w końcu września jedynie 5%.

Ekrany akustyczneObecnie wzdłuż naszych dróg - zwłaszcza nowych lub remontowanych - coraz częściej budowane są ekrany akustyczne. Są to urządzenia, których zadaniem jest zmniejszenie uciążliwości hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów. Przede wszystkim służą one ochronie ludzi zamieszkałych w sąsiedztwie traktów komunikacyjnych.

W Polsce dopiero od niedawna stosuje się ekrany akustyczne na szeroką skalę. W ich projektowaniu do tej pory zwracano uwagę głównie na skuteczność i wytrzymałość. W tej chwili również dzięki formie konstrukcji i wkomponowaniu w otoczenie stają się swoistymi przestrzennymi akcentami estetycznymi.