Korzyści systemu parkingów P&R (parkuj i jedź) to: oszczędności czasu i pieniędzy użytkowników samochodów osobowych, zwiększenie udziału podróży transportem publicznym i zmniejszenie wielkości ruchu samochodowego w centrach miast, rozładowanie ruchu na trasach dojazdowych do śródmieść, wzrost prędkości ruchu ogółu pojazdów i poprawa warunków ruchu pojazdów transportu publicznego. 

System P&R sprzyja ponadto ograniczaniu negatywnych oddziaływań ruchu drogowego na środowisko i jakość życia mieszkańców miast, nie stanowi też żadnej uciążliwości dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Spośród polskich miast w tej chwili Warszawa najintensywniej rozwija system parkingów P&R. W tej chwili posiada ich 13, co daje powyżej 4000 miejsc parkingowych.

Początek tworzenia w stolicy systemu P&R przypada na 1995 rok. Wówczas Rada Miasta uchwaliła „Politykę transportową dla m.st. Warszawy”, w której uznano system P&R za jedno z narzędzi ograniczenia ruchu samochodów osobowych w centrum, stosowanym wraz z priorytetem dla transportu publicznego. W 1998 roku wskazano 27 lokalizacji dla parkingów P&R. Budowę systemu rozpisano na etapy.

W 1999 r. Rada Warszawy podjęła uchwałę ustalającą budowę 27 parkingów, z tego siedmiu w pierwszym etapie projektu, przypadającym na lata 2004-2008. Na przełomie 2001 i 2002 r. uchwalono „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, w którym wskazano  lokalizacje parkingów P&R. W tym też czasie sformułowano zasady organizacji i zarządzania tym parkingami. Bezpośrednim inwestorem systemu jest m.st. Warszawa działające poprzez Zarząd Transportu Miejskiego, który jest także zarządcą i operatorem systemu.

W pierwszym etapie (2004-2008) Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) oddał do użytku trzy parkingi (Połczyńska, Wilanowska i Marymont), a Metro Warszawskie – jeden parking (Młociny). Etap drugi, przypadający na lata (2009-2013), zakładał oddanie przez ZTM siedmiu parkingów. I tak od 2009 roku funkcjonują trzy obiekty, w 2011 r. oddano kolejny, a następne dwa w 2012 r.

Podstawowe założenia systemu parkingów P&R w Warszawie to: powiązanie z systemem transportu szynowego, niskie i stałe opłaty za postój (konieczność posiadania ważnego biletu co najmniej dobowego), dobre usytuowanie (mała odległość do przystanków transportu zbiorowego), dogodne warunki dojazdu (obiekty przy ważnych trasach poza centrum), bezpieczeństwo (monitorowanie obiektów), dobra ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

W pierwszym etapie realizacji stołecznego systemu P&R Warszawa uzyskała 2200 miejsc postojowych, w drugim - 2118. Trzeci etap, zaplanowany na lata 2014-2018 (budowa 8 obiektów), przyniesie następne 2200 miejsc parkingowych w systemie P&R. Docelowo w realizowanym programie liczba miejsc postojowych sięgnie 6538.

Dzięki współpracy z dwoma galeriami handlowymi ZTM wynajął dodatkowe miejsca parkingowe. W jednym przypadku podyktowane było to budową metra i wynikającymi stąd utrudnieniami w ruchu. W ten sposób umożliwiono podróżującym pozostawienie auta, by dalej kontynuować jazdę do centrum komunikacją tramwajową. W drugim przypadku wynajem powierzchni parkingowej podyktował brak możliwości wybudowania w tym miejscu odrębnego obiektu.

Warszawski system P&R jest spójny. Obiekty w tym systemie działają automatycznie, niemal jako bezobsługowe. Obsługa 13 obiektów rocznie kosztuje ponad 6 mln zł. Są to wydatki ponoszone na przykład na oświetlenie, sprzątanie, konserwację czy dozór i monitoring.

Większość parkingów już w tej chwili może poszczycić się prawie 100-procentową zajętością. Użytkowników pozyskano dzięki kampanii promującej to rozwiązanie oraz organizacji znaków informacyjnych i naprowadzających kierowców na parkingi.

 

AS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.