edroga653W 2015 roku na całej sieci dróg krajowych został przeprowadzony Generalny Pomiar Ruchu (GPR). Przez cały ubiegły rok, w wybrane dni, w ponad 1900 punktach pomiarowych na drogach krajowych pracowali obserwatorzy lub sprzęt do wideorejestracji - w punktach tych wykonywane było zliczanie przejeżdżających pojazdów.

 

Głównym celem GPR jest uzyskanie podstawowych parametrów i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA, w tym przede wszystkim Średniego Dobowego Ruchu Rocznego (SDRR). Pomiary generalne, przeprowadzane cyklicznie co 5 lat, są podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym w Polsce, a zebrane dane są wykorzystywane przez administrację drogową m.in. do realizacji zadań związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i planowaniem sieci drogowej.

Obecnie ukończony został pierwszy etap przetwarzania zebranych danych, czego efektem jest m.in:
- publikacja opracowania pt. „Synteza wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg krajowych”, zawierająca podstawowe wyniki przeprowadzonego w zeszłym roku pomiaru generalnego;
- tabelaryczne zestawienie wyników SDRR na poszczególnych odcinkach pomiaru generalnego, wraz ze strukturą rodzajową ruchu;
- mapa prezentująca wielkości SDRR na sieci dróg krajowych.

Szczegółowe opracowanie wyników pt. „Ruch Drogowy 2015” będzie dostępne w październiku 2016 r.

Najważniejsze wnioski i spostrzeżenia:
- SDRR w roku 2015 na sieci dróg krajowych wyniósł 11178 poj./ dobę.
- Ruch na drogach krajowych w stosunku do roku 2010 wzrósł o 14%.
- Szeroki program budowy dróg szybkiego ruchu przyniósł pierwsze efekty w postaci zmniejszenia się o ponad 400 km długości dróg jednojezdniowych obciążonych ruchem powyżej 15 tys. poj./dobę, co przekłada się bezpośrednio na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że 40% pracy przewozowej na całej sieci dróg krajowych jest obecnie przenoszone głównie przez autostrady i drogi ekspresowe.
- Najbardziej obciążone odcinki dróg krajowych (ruch powyżej 100 tys. poj./dobę) – trasa S8 w Warszawie, droga ekspresowa S86 na odcinku Sosnowiec-Katowice oraz autostrada A4 na odcinku przejścia przez Katowice.

Więcej o GPR 2015

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.