contentmap_plugin

budowa 12Ponad 4,5 kilometra będzie miała obwodnica Pińczowa, która ominie miasto od strony wschodniej. Jednocześnie z budową obwodnicy zmodernizowanych zostanie 4 kilometry dwóch dróg wojewódzkich nr 766 oraz 768. Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji zezwalającej na realizację tej inwestycji.

 

Pozytywną opinię Zarządu Województwa uzyskał także wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach dotyczący budowy ścieżek rowerowych w stolicy województwa. Pierwsze z zadań, którego realizacją zajmuje się Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, nosi nazwę „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km (budowa obwodnicy Pińczowa)”.

Cała inwestycja obejmuje modernizację drogi 766 od Pińczowa do Węchadłowa. W pierwszej kolejności budowana będzie obwodnica miasta i to zadanie zostało dzisiaj pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa. Nowa droga będzie miała 4,65 km długości, jezdnię o szerokości 7 metrów i utwardzone pobocza szerokości 1,25 m każde. Wzdłuż obwodnicy po stronie zachodniej powstanie też chodnik oraz ścieżka rowerowa, oddzielone od jezdni przydrożnym rowem. Oprócz odcinka nowej drogi wyremontowane zostaną także dwa fragmenty tras wojewódzkich 767 i 766 (odpowiednio długości 3,7 km oraz 300 metrów). Te również zostaną uzupełnione na nowe chodniki i ścieżki rowerowe. W sumie w ramach zadania powstanie lub zostanie zmodernizowane prawie 9 kilometrów dróg wojewódzkich. Uzyskana dzisiaj przez wnioskodawcę opinia w formie uchwały Zarządu Województwa konieczna jest do ubiegania się o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Przedsięwzięcie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wartość zadania po przetargu to 38 milionów złotych - informuje Wojciech Siporski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wyłonionym w przetargu wykonawcą zadania jest firma Tranzit Spółka z o.o.

Inwestycja ta znalazła się w grupie 13 zadań drogowych realizowanych na drogach wojewódzkich, które otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Na ten cel Zarząd Województwa przeznaczył w sumie prawie pół miliarda złotych.

Pozytywnie zaopinowany został też wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach pn. „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”. Wniosek dotyczy zadania nr I, które obejmuje:
- ul. Warszawską – odcinek od skrzyżowania z ul. W. Orkana do skrzyżowania z ul. W. Witosa wraz z połączeniem ze ścieżką w ul. W. Sikorskiego,
- ul. M. Jaworskiego – odcinek od skrzyżowania z ul. Warszawską do istniejącej ścieżki w ul. J. Nowaka Jeziorańskiego,
- ul. W. Orkana – odcinek od skrzyżowania z ul. Klonową do skrzyżowania z ul. Warszawską,
- ul. Klonową – odcinek połączenia z ul. Jesionową i ścieżką biegnąca w dolinie rzeki Silnicy do istniejącej trasy rowerowej w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.