Spis treści

PKD o regułach technicznychPrzeszkody blokujące inwestycje były identyfikowane już niejednokrotnie, ale w dynamiczniezmieniającej się rzeczywistości te działania muszą być prowadzone w sposób ciągły. Zgodnie z tym założeniem Polski Kongres Drogowy z końcem kwietnia tego roku zorganizował „Forum Przygotowania Inwestycji”, które obradowało pod hasłem „Jak przełamać bariery niemożności w budowie dróg w Polsce?” Efektem prac tego zgromadzenia jest obszerny dokument „Rekomendacje i wnioski”, który został przekazany Cezaremu Grabarczykowi – ministrowi infrastruktury, podczas uroczystości otwarcia XV Międzynarodowych Targów Autostrada-Polska w Kielcach.

Preambuła

(…) Myślą przewodnią Forum było usprawnienie procesu przygotowania inwestycji drogowych, który – jak uczy doświadczenie – jest najbardziej czasochłonną fazą. Tu zatem tkwią największe rezerwy skrócenia czasu, który upływa między zaplanowaniem drogi, a oddaniem jej do użytku. Tej fazy dotyczy większość zaprezentowanych wniosków (…). Pomimo iż z wielu stron – także ze środowiska drogowców – dobiegają krytyczne opinie o braku stabilności regulacji prawnych, spowodowanych częstymi zmianami przepisów, są tu propozycje kolejnych zmian w prawie. Bez ich wprowadzenia nie da się – naszym zdaniem – odblokować inwestycji. (…)

Specyfikacje techniczne kluczem do usprawnienia budowy i remontów dróg

Forum Przygotowania Inwestycji za najważniejsze dla usprawnienia inwestycji drogowych uznaje wdrożenie systemu specyfikacji technicznych, stanowiących jeden z elementów reguł technicznych w drogownictwie. To fundament, na którym można będzie zbudować drogę do sprawnego prowadzenia inwestycji drogowych.

Należy pilnie przedyskutować i opracować oraz wdrożyć do praktyki jednolity system przepisów (reguł) technicznych w drogownictwie. Jego brak jest jedną z najważniejszych, a jednocześnie stosunkowo najmniej rozpoznanych barier rozwoju sieci drogowej w naszym kraju. Ma ogromny wpływ nie tylko na proces przygotowania inwestycji drogowych, ale również na późniejsze utrzymanie wybudowanych obiektów, diagnostykę ich stanu  oraz zarządzanie całym majątkiem drogowym. Brak jest nie tylko samych przepisów technicznych, ale także procedur ich inicjowania, opracowywania, uzgadniania, zatwierdzania, ciągłego monitoringu ich stosowania oraz doskonalenia.

Taki stan jest jednym z głównych czynników spowalniających proces budowy dróg oraz wprowadzających napięcia w relacjach projektant – inwestor - wykonawca lub wykonawca - nadzór budowy. Każdy kilometr drogi zbudowanej według wadliwych przepisów technicznych to zwiększone ryzyko zbyt szybkiego jej zniszczenia i konieczności kolejnych niepotrzebnych wydatków ponoszonych przez podatników. Na podstawie tych wadliwych przepisów opisywany jest „przedmiot zamówienia” oraz wymagania techniczne wobec budowanej drogi. Jeśli przepisy są nieaktualne, niespójne i niekompletne, to nawet przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu finansowania oraz najlepszych chęciach wykonawcy, efekt końcowy - czyli oczekiwana przez kierowców jakość i trwałość dróg - jest niezadowalający. Ani projektanci ani zamawiający nie są w stanie przygotować poprawnych zapisów w specyfikacjach istotnych warunków wykonania i odbioru obiektów drogowych i mostowych. Sprzeczne i niekompletne zapisy w specyfikacjach powodują, że oferenci zmuszeni są do zadawania pytań, na które ani projektant, ani zamawiający nie potrafi udzielić poprawnej i jednoznacznej odpowiedzi. (…)

Czym jest Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja techniczna jest, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r., opracowaniem zawierającym warunki wykonania i odbioru określonego rodzaju robót budowlanych, niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót.
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej określającej zakres czynności i robót zawartych w poszczególnych pozycjach ślepego kosztorysu (przedmiaru) i umożliwiającej prawidłowe ustalenie ceny jednostkowej tej pozycji przy opracowaniu oferty w przetargu, a także bardzo ważną częścią umowy podpisanej przez zamawiającego i wykonawcę oraz dokumentem wykonawczym, obowiązującym (wraz z innymi dokumentami) wykonawcę i nadzór zamawiającego przy realizacji obiektu, kontroli i odbiorze robót, a także przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów. Jest zatem kluczowym dokumentem na każdym etapie procesu inwestycji drogowych.

Specyfikacje techniczne stosuje się w wielu krajach świata, jako nieodłączny element systemu przetargowego, działającego w gospodarce rynkowej. W Polsce inicjatywa opracowania Ogólnych Specyfikacji Technicznych pojawiła się po zmianie systemu  ekonomicznego; pierwsze dwie OST opracowano w 1992 roku. Już w roku następnym opracowano szereg OST, nieomal do wszystkich asortymentów robót w polskim drogownictwie, a niektóre, ze względu na postęp techniczny, już nowelizowano. Są one wykorzystywane powszechnie przez projektantów do opracowywania szczegółowych ST do dokumentacji przetargowej i wykonawczej przy zamówieniach publicznych.

Przystąpienie Polski do UE spowodowało konieczność dostosowania wszystkich dokumentów normatywnych do jednolitego systemu UE, co do tej pory się nie stało. Wskutek tego dotychczasowe OST nie mogą stanowić podstawy do opracowywania ST do dokumentacji przetargowej i wykonawczej przy zamówieniach publicznych.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.