edroga110W związku ze zwiększeniem przez rząd puli środków na inwestycje drogowe, samorząd województwa podkarpackiego chce, aby dwa ważne dla regionu projekty zostały wpisane na listę przedsięwzięć podstawowych w Kontrakcie Terytorialnym. Chodzi o drogę S19 z Babicy do Barwinka i obwodnicę Łańcuta.

Oba przedsięwzięcia zyskały już finansowe wsparcie rządu:
- droga S19 odcinek Babica (bez węzła) – Barwinek, przewidziana do realizacji na lata 2021-2025. Wartość wydatków z Krajowego Funduszu Drogowego zaplanowano na poziomie 7 562 179,9 tys. zł. Odcinek Rzeszów – Babica ma już wcześniej zapewnione finansowanie,
- budowa obwodnicy Łańcuta, którego realizację zaplanowano na lata 2018-2021. Wartość wydatków z Krajowego Funduszu Drogowego zaplanowano na poziomie 97 475,7 tys. zł.

Jednak Zarząd Województwa Podkarpackiego wystąpił z wnioskiem do rządu o zmianę zapisów Kontraktu Terytorialnego, polegających na przeniesieniu przedsięwzięć pn: S19 Babica – Barwinek i budowa obwodnicy Łańcuta z listy przedsięwzięć warunkowych na listę przedsięwzięć podstawowych.

- Dzięki zwiększeniu środków na Krajowy Fundusz Drogowy szanse na realizacje obu przedsięwzięć są ogromne. Teraz chcemy je wzmocnić wpisaniem ich do kontraktu terytorialnego na listę zadań podstawowych. Realizacja S19 otworzyłaby komunikacyjnie południe Podkarpacia, rozwijając turystykę i gospodarkę na tym obszarze oraz budując przewagi komunikacyjne regionu, tak samo jak obwodnica Łańcuta, która jest bardzo potrzebna – mówił wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Dodatkowo, z uwagi na wcześniejszą akceptację przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmiany nazwy przedsięwzięcia wpisanego na listę warunkową Kontraktu z: przebudowa drogi (DK 19) na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do DW 869 (droga lotniskowa) na: budowa DW 878 - od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do DW 869 – (etap I i II), Zarząd Województwa zawnioskował o wprowadzenie tej zmiany do Kontraktu.

Droga S19

Przebudowa całości drogi S19 Rzeszów – Barwinek - granica państwa ma ogromne znaczenie dla rozwoju nie tylko Podkarpacia, ale również południowo – wschodniej części Polski. Pozwoli na skomunikowanie województwa podkarpackiego oraz wschodniej części Polski ze Słowacją i południem Europy. Odcinek ten jest również ważnym ciągiem komunikacji międzynarodowej, stanowiąc część europejskiego korytarza transportowego w ramach Via Carpathia i znajduje się w sieci komplementarnej TEN-T.

W wymiarze regionalnym wykonanie tej inwestycji pozwoli na skomunikowanie gospodarcze regionu Jasło – Krosno – Sanok z resztą województwa i kraju. Spowoduje także skrócenie dojazdu do turystycznej części Podkarpacia, tj. Bieszczadów oraz Beskidu Niskiego

Obwodnica Łańcuta

Obwodnica Łańcuta to droga krajowa nr 94, która stanowi ważny szlak komunikacyjny i transportowy. Aktualnie jest alternatywnym połączeniem dla autostrady A4 biegnącej od zachodniej granicy z Niemcami do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Istniejąca w ciągu DK 94 obwodnica Łańcuta znacznie odbiega standardem od parametrów tej drogi na innych odcinkach – brak chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych, niebezpieczne skrzyżowania. Z uwagi na stale pogarszający się stan bezpieczeństwa na tym odcinku drogi oraz duże natężenie ruchu, przebudowa istniejącej obwodnicy Łańcuta jest niezwykle istotna, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym.

Budowa DW 878

Układ dwujezdniowy DW 878 jest przedłużeniem poza granicę Rzeszowa dwujezdniowej ul. Lubelskiej wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku lotniska oraz strefy przemysłowej. Z drugiej strony DW 878 łączy się z DW 869, tzw. drogą lotniskową, która aktualnie jest przebudowywana i również będzie stanowić układ dwujezdniowy. Zaplanowany dwujezdniowy układ DW 878 na odcinku od granicy miasta do DW 869 (droga dwujezdniowa) stanowi uzupełnienie kompleksowego układu komunikacyjnego obsługującego północną, przemysłową część Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Inwestycja finansowana jest z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.