contentmap_plugin

edroga204Miasto Rzeszów i województwo podkarpackie otrzymają ponad 124 mln zł z Programu Polska Wschodnia (POPW) na budowę dwujezdniowego odcinka drogi wojewódzkiej łączącego drogę krajową nr 19 z węzłem Rzeszów Południe (S19). Całkowita wartość przedsięwzięcia przekracza 157 mln zł. Umowy o dofinansowanie są już podpisane.

- Spójna sieć transportowa jest warunkiem trwałego rozwoju gospodarczego regionów. Dlatego wspieramy jej budowę z Funduszy Europejskich – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. - Zapewnia lepszą dostępność do rynków pracy i zbytu w makroregionie, co wzmacnia miejscowych przedsiębiorców, i ułatwia współpracę z partnerami spoza regionu. Równie ważny jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców i jakości ich życia.

Nowa trasa będzie przebiegać zarówno przez tereny Rzeszowa, jak i poza granicami miasta, w związku z tym przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa odcinki – miejski (realizowany Rzeszów) oraz zamiejski (za budowę którego odpowiada województwo). Inwestycja zakończy się w 2018 roku.

Nowa droga (od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie do węzła Rzeszów Południe) umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, ułatwi codzienne dojazdy do pracy, a także będzie sprzyjać rozwojowi biznesu. Dzięki niej Rzeszów i otaczające go gminy zyskają lepsze połączenie z siecią TEN-T (Transeuropejska sieć transportowa), tj. z drogą ekspresową S19 i  autostradą A4. To z kolei umożliwi sprawniejsze powiązanie z innymi ośrodkami wojewódzkimi i subregionalnymi Polski Wschodniej oraz całego kraju.

Źródło: MR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.