chodnik15 tys. m kw. wyremontowanej nawierzchni bitumicznej, ponad 6 tys. m kw. wyremontowanych chodników, posadzono 2 159 drzew i ponad 40 tys. kwiatów, bylin i krzewów, zamontowano blisko 100 urządzeń spowalniających ruch i poprawiających bezpieczeństwo. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni podsumował swoje działa na różnych obszarach w 2019 roku.

 

Spektrum zadań wykonywanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w przestrzeni miejskiej jest bardzo szerokie. Oprócz zarządzania drogami publicznymi GZDiZ pełni również zarząd nad cmentarzami i lasami komunalnymi, parkami, placami zabaw oraz zieleńcami i zadrzewieniem miejskim. Zakres działania GZDiZ obejmuje ponadto utrzymanie oświetlenia ulic, obiektów inżynierskich oraz obiektów zabytkowych, a także sygnalizacji świetlnej, wykonywanie robót interwencyjnych oraz utrzymaniowych, zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, wydawanie uzgodnień i decyzji ws. zajęcia pasa drogowego, utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych, uzgadnianie rozwiązań drogowych i sposobu urządzania terenów zielonych.
W 2019 roku zarządzał także infrastrukturą tramwajową i autobusową, a od 2020 roku te obowiązki realizowane będą przez spółkę Gdańskie Autobusy i Tramwaje.

Podsumowanie roku 2019 w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/remonty-drog-i-chodnikow-utrzymanie-zieleni-organizacja-ruchu-drogowego-gzdiz-podsumowal-rok,a,163724,a,163724

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.