excavators 800996 960 720Wojewoda mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 o długości ok. 2,2 km. Inwestorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Decyzja ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 635 będzie realizowany w ramach połączenia istniejącej DW 635, pomiędzy Wołominem a Radzyminem, z obwodnicą Marek (trasa S8) w miejscu węzła „Wołomin”. Inwestycja obejmuje budowę nowej drogi wraz z przebudową i budową infrastruktury. Prace obejmą m.in. budowę i przebudowę skrzyżowań, budowę dodatkowych jezdni do obsługi sąsiednich nieruchomości, zjazdów do przyległych posesji, ciągów pieszych i rowerowych, budowę urządzeń ochrony przed hałasem, budowę i przebudowę systemu odwodnienia, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego.

Wojewoda wydaje decyzję ZRID na podstawie art. 35 prawa budowlanego, sprawdzając m.in.:
- zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska (w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniem uzgadniającym warunki realizacji inwestycji),
- zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
- kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.

Źródło: MUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.