edroga077Modernizacja dróg prowadzących do przejścia granicznego Becherov-Konieczna, przebudowa drogi wojewódzkiej 971 na odcinku Krynica - Piwniczna Zdrój czy powstanie ścieżek rowerowych uzupełniających europejską trasę EuroVelo 11 - to tylko część wspólnych projektów Małopolski i Kraju Preszowskiego, które powstaną w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. W sprawie realizacji wspólnych przedsięwzięć w Gorlicach spotkali się: marszałek Małopolski Jacek Krupa i wiceprzewodniczący Samorządowego Kraju Preszowskiego Štefan Bieľak.

W lutym 2015 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Interreg VA Polska – Słowacja 2014 - 2020, który będzie wspierał projekty w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, rozwoju transportu oraz poprawy jakości edukacji.

- W ramach współpracy nad Programem Współpracy Transgranicznej wypracowaliśmy już szereg przedsięwzięć, zwłaszcza dotyczących infrastruktury drogowej - mówił marszałek Jacek Krupa. - Wstępnie mamy przygotowane cztery projekty, które czekają na akceptację obydwu stron - mówił.

Na Program Współpracy Transgranicznej ma zostać przeznaczone 155 mln euro. - Kwota przeznaczona jest nie tylko na współpracę pomiędzy Województwem Małopolskim a Krajem Preszowskim, ale także dla uczestniczących w Programie: Kraju Żylińskiego oraz Województw: Śląskiego i Podkarpackiego - zaznaczył Jacek Krupa.

77,5 mln euro, połowa pieniędzy z programu, przeznaczonych zostanie na zadania z zakresu ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 55,8 mln euro na zrównoważony transport transgraniczny, 12,4 mln euro na rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, a 9,3 mln euro na pomoc techniczną.

Istotną częścią programu są wspólne projekty drogowe Województwa Małopolskiego i Kraju Preszowskiego. Chodzi m.in. o szacowaną na 3,5 mln euro modernizację dróg prowadzących do przejścia granicznego Becherov-Konieczna zakładająca m.in. przebudowę fragmentów dróg w ciągu DW nr 977 na odcinku Gorlice – Gładyszów. Po stronie słowackiej planowana jest przebudowa fragmentów dróg w ciągu drogi II kategorii nr 545 na odcinku Becherov – granica państwa za 2,5 mln euro. Kolejny projekt zakłada przebudowę DW 971 na odcinku Krynica – Piwniczna-Zdrój oraz budowę lub przebudowę fragmentów dróg III kategorii Mnisek nad Popradem – Sulin, Sulin – Mały Lipnik, Plavnica – Legnava wraz z budową mostu w Miliku (z 1-kilometrowym dojazdem) i wykonaniem ścieżek rowerowych uzupełniających szlak rowerowy EuroVelo 11. - Dla rozwoju turystyki południowej części naszego regionu budowa ścieżek rowerowych to absolutnie kwestia priorytetowa – podkreśla członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda.

Z kolei projekt „Modernizacja pienińskiej infrastruktury komunikacyjnej” przewiduje modernizację fragmentów dróg powiatowych Krościenko – Szczawnica i Krośnica – Sromowce Niżne oraz drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku Dębno – Krościenko, wraz z budową ścieżek rowerowych. Po stronie słowackiej remontem mają zostać objęte drogi Hniezdne - Spišská Stará Ves, Spišská Belá - Spišské Hanušovce oraz Haligovce - Toporec.

Przedstawiciele Małopolski i Kraju Preszowskiego nie zapominają również o braku pełnotowarowego przejścia granicznego na granicy z Krajem Preszowskim. Potencjalne lokalizacje przejścia na południowej granicy Małopolski to Muszynka – Kurov, Piwniczna – Mniśek oraz Chyżne - Trstena. Propozycją strony polskiej jest Muszynka – Kurov, wymaga to jednak modernizacji 7 kilometrów drogi po stronie słowackiej.

Podczas pierwszego etapu naboru do programu na tzw. projekty flagowe Małopolska zgłosiła dwanaście projektów, z których dziewięć zostało dopuszczonych do oceny merytorycznej. Obecnie trwa ich ocena jakościowa, której wyniki poznamy jeszcze w I kwartale tego roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.