edroga115Program Polska Wschodnia z sukcesem wkracza w 2018 rok. Na półmetku perspektywy finansowej UE 2014-2020 jest liderem wśród krajowych programów finansowanych z Funduszy Europejskich. Do tej pory rozdysponowano już ponad 70% budżetu programu. Unijne dotacje wesprą m.in. projekty drogowe i związane z ekologicznym transportem miejskim w aglomeracjach.

 

- Polska Wschodnia rozpoczyna rok 2018 z pozycji lidera. To duży sukces, którego autorami są przede wszystkim odbiorcy środków – przedsiębiorcy, samorządy, PKP PLK S.A. To bowiem dzięki ich aktywności, staranności i skuteczności w staraniu się o dotacje, cele roku 2017 mogliśmy zrealizować ponad zakładany plan - mówił Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. - To sukces, który mierzymy przede wszystkim bezpośrednimi wymiernymi korzyściami dla mieszkańców wschodnich województw, gdyż to oni najwyraźniej odczują efekty prowadzonych inwestycji w ekologiczny transport miejski, drogi, koleje, czy rozwój konkurencyjnej przedsiębiorczości.

Do tej pory podpisano 564 umowy o dofinansowanie ze środków programu. Ich łączna wartość to 8,09 mld zł, z czego 5,64 mld zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Najwięcej na transport

Największy budżet w programie zaplanowano na wsparcie inwestycji transportowych. W osi II programu – Nowoczesna Infrastruktura Transportowa przeznaczono na ten cel 916 mln euro. Zakontraktowano już 92% budżetu inwestycji w infrastrukturę drogową (1,85 mld zł) i 98% budżetu na ekologiczny transport miejski (1,59 mld zł), w stolicach województw Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych.

Drogi

2017 rok upłynął na rozstrzyganiu ostatnich naborów i podpisywaniu umów. W lipcu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła ostatni, trzeci konkurs na projekty drogowe. Środki programu wesprą 28 inwestycji o łącznej wartości 2,6 mld zł, z czego 2 mld zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To kolejne inwestycje, które powiążą aglomeracje miast wojewódzkich makroregionu z siecią dróg krajowych i transeuropejską siecią transportową (TEN-T).

- Nowoczesna infrastruktura drogowa to nie tylko oszczędność czasu w przewozach, wygodniejsza podróż i odciążone od nadmiernego ruchu samochodowego centra miast. Poprawa połączeń transportowych przekłada się także na wzrost atrakcyjności gospodarczej makroregionu, a co za tym idzie, całego kraju - wyjaśnia wiceszef resortu rozwoju.

Rok 2018 będzie czasem intensywnych prac inwestycyjnych, a także końca realizacji projektów, których umowy o dofinansowanie zostały podpisane najwcześniej (projekty z I konkursu). Do tej pory do użytku zostały oddane już 4 inwestycje, w tym między innymi odcinek DW od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe (S19), który poprawi dostępność Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego z siecią TEN-T tj. drogą ekspresową S19 i autostradą A4. Zgodnie z planem w br. zakończy się realizacja co najmniej 14 z 28 inwestycji drogowych.

Zrównoważony transport miejski

Sukcesem zakończyło się również przygotowanie projektów poświęconych zrównoważonej mobilności miejskiej. Nie tylko usprawnią one przemieszczanie się po aglomeracjach stołecznych Polski Wschodniej ale mają ogromne znaczenie dla jakości środowiska naturalnego (redukcja hałasu, emisji zanieczyszczeń, korków). Podpisano już wszystkie z 14 zaplanowanych umów o dofinansowanie.

Ze względu na złożoność dofinansowanych projektów, ich realizacja zajmie kilka lat. Inwestycje obejmą infrastrukturę miejskich szlaków komunikacyjnych, np. trakcję tramwajową/ trolejbusową, drogi na potrzeby komunikacji publicznej, ścieżki rowerowe i ciągi piesze. Dzięki pozyskanym środkom samorządy kupią ekologiczny tabor i zbudują nowe lub rozwiną już istniejące inteligentne systemy transportowe (ITS), wprowadzone zostaną najnowsze rozwiązania ICT (np. e-bilety, systemy informacji pasażerskiej, monitoring ruchu), które ułatwią sprawne i bezpieczne korzystanie z transportu publicznego na terenie miast wojewódzkich i przyległych gmin. Powstała infrastruktura będzie przystosowana do zróżnicowanych potrzeb użytkowników (np. niepełnosprawni, osoby podróżujące z małymi dziećmi czy dużym bagażem).

W sumie zostanie zakupionych ok. 300 jednostek ekologicznego taboru(tramwaje, trolejbusy, autobusy) oraz powstanie ponad 35 km buspasów oraz blisko 55 km dróg dla rowerów. Część z tych zakupów i robót jest już zaawansowana. Pierwsze autobusy odebrano jeszcze w ubiegłym roku.

Źródło: MR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.