A18 Olszyna Golnice- To inwestycja, na którą kierowcy czekali od lat. Stan techniczny nawierzchni jezdni południowej na trasie Olszyna – Golnice jest zły. Na całym odcinku występują spękania podłużne i poprzeczne, a także wykruszenia i ubytki w płytach betonowych, co jest odczuwalne podczas podróży. Nawierzchnia jest niejednorodna, ponieważ najbardziej zniszczone płyty betonowe pokryto masą bitumiczną. Wykonywane na bieżąco zabiegi utrzymaniowe nie poprawiają długofalowo komfortu i bezpieczeństwa jazdy użytkowników drogi, dlatego konieczna jest gruntowna przebudowa tej trasy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Po ocenie potrzeb inwestycyjnych w skali całego kraju, mając też na uwadze dostępne środki finansowe w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), minister infrastruktury podjął decyzję o skierowaniu do realizacji inwestycji polegającej na budowie południowej jezdni autostrady A18 węzeł Olszyna – węzeł Golnice.

Zadanie obejmuje budowę ponad 70 km nowej jezdni autostrady, w podziale na 5 odcinków o długości od 10 do ponad 20 km.

Zakres zadania polegającego na budowie autostrady A18 na odcinku w. Olszyna – w. Golnice (przebudowa jezdni południowej) obejmuje m.in.:
- dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady,
- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,
- modernizację węzłów autostradowych,
- budowę dwóch dróg powiatowych, budowę dróg poprzecznych i podłużnych (dojazdowych),
- budowę Obwodu Utrzymania Autostrady,
- budowę systemów utrzymania i zarządzania autostradą,
- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej,
- budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt), zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych
- ochronę dóbr kultury.

Ogłoszenie postepowania przetargowego dla pierwszych odcinków A18 jest planowane jeszcze w 2018 r. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków południowej jezdni A18, z uwagi na różny stopień zaawanasowana prac przygotowawczych, jest planowane w latach 2021-2023.

W 2007 r. dobudowano jezdnię północną o parametrach autostrady i ruch poprowadzono oddzielnie dla każdego kierunku.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.