Spis treści

Pomiary i analizy parkowaniaProcedurę wykonywania oceny warunków parkowania w mieście prezentujemy przykład Kielc,  gdzie przeprowadzone zostały szczegółowe pomiary i analizy parkowania w centrum. Na początku roku 2006, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego "EKKOM" we współpracy z ekspertami Politechniki Krakowskiej, wykonało na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach opracowanie pn. „Organizacja ruchu w centrum miasta Kielce – strefa ruchu uspokojonego”. To wielodyscyplinarne opracowanie rozwiązań dotyczących obszaru śródmiejskiego Kielc stanowi próbę stworzenia warunków do rozwoju nowoczesnego i przyjaznego dla społeczeństwa centrum miasta. Podstawowym celem tej koncepcji było zdefiniowanie strefy ruchu kołowego uspokojonego pod względem jej zasięgu i organizacji, określenie koniecznych zmian w całym obszarze analizy i ich wpływ na środowisko, zabytki kultury i materialne wartości, a także rozwiązanie problemu parkowania w obszarze opracowania. Jako główne wytyczne przyjęto eliminację ruchu tranzytowego ze śródmieścia oraz eliminację bądź poważne ograniczenie ruchu kołowego w obszarze Starego Miasta.

Zakres opracowania objął obszar śródmiejski Kielc ograniczony ulicami: Żelazną, Czarnowską, IX Wieków Kielc, Źródłową, Tarnowską, Prostą, Ogrodową i Żytnią. Jest to teren ścisłego centrum miasta – wymienione ulice tworzą niejako „obwodnicę śródmiejską” Kielc.

Jednym z najistotniejszych aspektów było rozpoznanie, zdefiniowanie i rozwiązanie problemów związanych z parkowaniem w obszarze ścisłego centrum miasta. W celu zrealizowania tego zagadnienia w sposób kompleksowy oprócz pomiarów parkowania, których idea zostanie omówiona w dalszej części artykułu, przeprowadzono szereg pomiarów (kompleksowe pomiary ruchu kołowego, pomiary ruchu pieszego, pomiary parkowania) i analiz (szczegółowa analiza zagospodarowania obszaru, zdefiniowanie głównych celów podróży w obszarze centrum, analiza sieci komunikacji zbiorowej, wstępna analiza ruchu tranzytowego itp.). Dzięki temu oraz przy użyciu nowoczesnego oprogramowania do makrosymulacji komputerowych udało się stworzyć model sieciowy odwzorowujący układ komunikacji indywidualnej w całym mieście (rys. 1). Ma to istotne znaczenie dla analizy ruchu w ścisłym centrum ponieważ uwzględnia wpływ obszarów położonych z dala od śródmieścia na sytuację ruchową w centrum. Model ten ułatwił analizę ruchu w stanie istniejącym oraz umożliwił łatwy wgląd w sytuację ruchową na sieci ulic przy wprowadzaniu kolejnych zaplanowanych zmian (rozłożonych na kilka lat). Miało to niebagatelne znaczenie szczególnie przy ustalaniu lokalizacji proponowanych parkingów wielopoziomowych i parkingów jednopoziomowych wielkopowierzchniowych (obsługujących centrum miasta z ograniczonym ruchem kołowym), będących znacznymi „generatorami ruchu”.

Rys. 1. Wynik modelu transportowego dla całego miasta

Pomiary parkowania są jednym z istotnych elementów pomocnych przy planowaniu obsługi obszaru. Celem badań jest określenie chłonności i pojemności parkingowej obszaru, co pozwoli wyznaczyć istniejące rezerwy parkowania. Znajomość dostępnych rezerw i miejsc o największej liczbie parkujących będzie konieczna przy projektowaniu zmian organizacji ruchu i przyczyni się do właściwego zarządzania przestrzenią parkingową w obszarze analizy dla poszczególnych wariantów proponowanych w opracowaniu. Uzupełniającym elementem badań jest szczegółowa analiza rotacji – czyli wielokrotności wykorzystywania tego samego stanowiska przez różne pojazdy w ciągu doby.

Przyjęta procedura wykonywania pomiarów

Badania parkowania wykonano w przeciętny dzień roboczy w godzinach 9.00 – 18.15. Obszar analizy podzielono na 6 pętli (obszarów), po których poruszali się pomiarowi i zapisywali numery rejestracyjne pojazdów parkujących na wyznaczonych miejscach. Dodatkowo każda pętla była podzielona na odcinki, co umożliwiło dokładne określenie położenia poszczególnych pojazdów parkujących w centrum miasta. Ponadto dodatkową pracą było oszacowanie liczby parkujących na parkingach prywatnych zlokalizowanych na danej trasie.

Podczas pilotażowych pomiarów ustalono czas potrzebny na przejście i zapis numerów tablic rejestracyjnych w obszarze analizy. Ustalono, że przejście każdej z pętli zajmowało pomiarowemu określony czas, a na każdą pętlę przewidziano dwóch pomiarowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu rozpoczęcie przejścia odbywało się w określonym interwale (w połowie określonego czasu). W  tym artykule przedstawiony został opis wybranej pętli pomiarowej (dla pokrycia całego obszaru analizy zdefiniowano kilka podobnych pętli, z uwzględnieniem specyfiki danego rejonu). Została ona przyjęta dla zachodniej części obszaru analizy i poprowadzona ulicami: Paderewskiego, Panoramiczną, zachodni fragment ul. Sienkiewicza (badania wykonano jeszcze przed przebudową ostatniego odcinka ulicy Sienkiewicza, przebudowanej później na deptak), Wspólną, Złotą i Równą. Schemat marszruty przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Marszruta pomiarowego dla analizowanej pętli

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.