edroga780Rozstrzygnięto drugi konkurs dotyczący wsparcia infrastruktury drogowej z Programu Polska Wschodnia (POPW). Do dofinansowania wybrano 6 inwestycji o łącznej wartości ponad 514 mln zł. Projekty zostaną zrealizowane dzięki 424 mln zł unijnej dotacji. Priorytetem jest przede wszystkim wzrost atrakcyjności inwestycyjnej całego makroregionu i długofalowe pobudzenie aktywności ekonomicznej, szczególnie na tych obszarach, gdzie procesy rozwojowe zachodzą wolniej.

- Mówi się, że infrastruktura transportowa jest krwioobiegiem gospodarki. I to prawda, bo dokąd trudno dotrzeć, tam nie ma rozwoju. Nowe drogi to impuls gospodarczy zarówno w skali regionu, jak i poszczególnych gmin. Zwiększa się ich dostępność komunikacyjna, co wpływa na konkurencyjność, oraz mobilność społeczeństwa, co z kolei może powodować ożywienie na lokalnym rynku pracy – zaznaczył minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Tylko w ramach dodatkowych funduszy dla Polski Wschodniej – wdrażanych w POPW – na wsparcie inwestycji transportowych (drogi, kolej, transport miejski) przeznaczono ponad 5 mld zł, z czego ponad 2 mld zł na budowę i rozbudowę dróg, które lepiej skomunikują miasta wojewódzkie i otaczające je gminy między sobą.

- Rozwój sieci transportowej w makroregionie to bezsprzecznie zachęta dla inwestorów by tutaj lokowali swoje przedsięwzięcia, to rozwój i wzrost zatrudnienia w wielu dziedzinach gospodarki – powiedział wicepremier. - Nie mniej ważne jest także większe bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz wyższy komfort podróżowania.

Ponad połowa środków zarezerwowanych na projekty drogowe została już zakontraktowana. W 2016 roku podpisano z samorządami Polski Wschodniej 14 umów o dofinansowanie na kwotę 1,2 mld zł. W rozstrzygniętym na początku lutego naborze wybrano 6 kolejnych inwestycji, które otrzymają wsparcie z POPW.

Dofinansowane w tym konkursie projekty, polegające na budowie nowych i przebudowie istniejących dróg, zlokalizowane są w województwach:
- podkarpackim (rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta oraz rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie),
- podlaskim (przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin – Markowszczyzna oraz przebudowa DW 676 na odcinku granica miasta Białystok – Supraśl),
- świętokrzyskim (rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny oraz budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73).

- Wsparcie inwestycji transportowych w Polsce Wschodniej to jeden z naszych priorytetów, dlatego nie zwalniamy tempa i jeszcze w tym miesiącu rozpoczniemy przyjmowanie wniosków w kolejnym naborze projektów drogowych. Do rozdysponowania będzie 400 mln zł – podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Samorządy będą mogły składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 28 lutego do 27 kwietnia 2017 roku.

Źródło: MR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.