edroga199Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę inwestycji polegających na remontach i modernizacji dróg lokalnych w ramach konkursu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020. Na program wsparcia dróg lokalnych województwo przeznaczy ponad 86 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Konkurs dotyczył inwestycji w przebudowy lub rozbudowy dróg lokalnych, spełniających warunek zapewnienia bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

Premiowane były projekty, które przyczynią się do osiągnięcia wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego, tj liczba kilometrów przebudowanych dróg (najlepiej oceniony projekt przebuduje prawie 23 km dróg). Innymi ważnymi aspektami branymi pod uwagę były kwestie związane z wpływem na realizację Strategii Województwa Dolnośląskiego 2020, czyli wykorzystywaniem przebudowanych dróg do transportu kruszyw bądź drewna oraz poprawą dostępności do obszarów koncentracji ludności i aktywności gospodarczej oraz dostępność do rynku pracy i usług publicznych, w szczególności z obszarów dla których dostępność komunikacyjna jest barierą rozwojową.

Zarząd Województwa rekomendował do dofinansowania 6 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 86 mln zł, które otrzymały najwięcej punktów podczas oceny merytorycznej (w zakresie analizy finansowej, oceny dziedzinowej oraz strategicznej).

Rekomendowane do dofinansowania zostały projekty powiatów bolesławieckiego, jaworskiego, kłodzkiego i wrocławskiego oraz gminy Jawor i Legnica

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.