WIDOK Z BOKU OD STRONY NS Kurow115 maja nastąpił ponowny wybór oferty w przetargu na budowę mostu na Dunajcu, w Kurowie koło Nowego Sącza, w ciągu DK75. Ponownie za najkorzystniejszą ofertę została uznana ta złożona przez polsko-węgierskie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z Będzina i Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű. Od pierwszego wyboru wpłynęło odwołanie do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej).

 

Do przetargu na budowę mostu w Kurowie koło Nowego Sącza, na Dunajcu, wpłynęło 8 ofert. Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdzie cena stanowiła 60%, a kryteria poza cenowe 40%. Oprócz ceny brano pod uwagę równość podłużną nawierzchni, termin realizacji, minimalizację utrudnień dla kierowców, a także doświadczenie zaproponowanej kadry kierowniczej. Zaoferowana cena za wykonanie inwestycji wynosi ok. 190 mln złotych.

Firma INTERCOR z Zawiercia odwołała się od wyboru najkorzystniejszej oferty do KIO. 13 maja 2019 r. KIO wydała wyrok. Uwzględniła odwołanie i nakazała unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty i odtajnienie informacji dotyczących technologii wykonania obiektu mostowego, które konsorcjum Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z Będzina i Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű zastrzegło jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Nakazy KIO zostały wykonane i 15 maja 2019 r. ponownie wybrano ofertę konsorcjum polsko-węgierskiego. Pozostałe firmy mają od tej daty 10 dni na ewentualne odwołania wyboru oferty.

Nowy obiekt zaprojektowany został zgodnie z parametrami technicznymi wymaganymi dla drogi klasy GP (główna przyśpieszona). Będzie położony poniżej starego obiektu i dłuższy od poprzednika o 200 m. Całkowita jego długość wyniesie 602 metry, szer. 17,18 m, natomiast pylony wznosić będą się na ok. 33,5 m od poziomu terenu. W ramach inwestycji na odcinku 2 km zmieniony zostanie przebieg drogi krajowej nr 75: od parkingu w Tęgoborzu do skrzyżowania w Kurowie. Most będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Ze względu na jego konstrukcję i lokalizację możliwa będzie dobudowa drugiej jezdni z dodatkowym mostem.

Istniejący most w Kurowie został wybudowany w 1943 r. i ma 407,6 m długości. Jest zbyt wąski (jego szerokość wynosi tylko 7,5 m, co powoduje, że szerokość jezdni wynosi 6 m), a jego stan techniczny jest zły, stąd konieczność budowy nowego obiektu.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.