edroga046Województwo świętokrzyskie będzie współpracować z powiatem ostrowieckim przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Czekarzewice oraz przebudowie drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie.

Porozumienie dotyczy ustalenia podziału zadań między samorządy przy realizacji dwóch inwestycji drogowych na terenie powiatu ostrowieckiego. Są to zadania:
1.„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Samsonowicza tj. od km 1+912 do km 4+123,90”.
2.„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 9+036,60 do km 10+090,00 w Ćmielowie” - ten odcinek drogi docelowo, po wybudowaniu obwodnicy Ćmielowa, stanie się drogą powiatową.

Powiat ostrowiecki zobowiązał się do aktualizacji dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Samsonowicza – chodzi o doprojektowanie dodatkowego pasa jezdni w pasie drogowym. Z kolei województwo świętokrzyskie zobowiązuje się do realizacji tego zadania, czyli wybudowania dodatkowego pasa jezdni. Przetarg na realizację tej inwestycji drogowej Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza ogłosić w połowie kwietnia.

Powiat zobowiązuje się także do udzielenia województwu pomocy finansowej w wysokości 500 tys. zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku ok. 1 kilometra w samym Ćmielowie (tzw. przejście przez Ćmielów). Po wybudowaniu ok. 4-km obwodnicy Ćmielowa (ŚZDW zamierza ogłosić przetarg na to zadanie jeszcze w kwietniu) wyremontowany odcinek drogi nr 755 zostanie przekazany w zarząd powiatu ostrowieckiego.

Porozumienie intencyjne w sprawie współpracy przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 754 i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 755 już podpisali starosta i wicestarosta ostrowiecki. Z kolei, po podjęciu uchwał przez Radę Powiatu Ostrowieckiego, zostanie zawarta umowa o udzieleniu przez powiat pomocy finansowej dla województwa na przebudowę odcinka drogi nr 755 w Ćmielowie.

Zarząd Województwa, działając na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, pozytywnie zaopiniował wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 785 we Włoszczowie. Inwestycja polegać będzie na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.