budowa 06Na budowie odcinka drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski – Stobierna, będącej częścią trasy Via Carpatia, trwają intensywne prace budowlane. Wykonawcą prac jest Aldesa Construcciones Polska Sp.o.o. Koszt zadania to blisko 290 mln złotych. Planowany termin zakończenia robót na tym odcinku to czerwiec br. Aktualne zaawansowanie robót przygotowawczych i drogowych wynosi 68%, natomiast robót mostowych aż 90%.

Podczas przerwy zimowej wykonawca skupił się głównie na pracach porządkowych placu budowy oraz pracach przygotowawczych terenów pod prace agrotechniczne i przyszłe trawniki. W tym okresie wykonywane były również w ograniczonym zakresie roboty zbrojarskie i betoniarskie na poszczególnych obiektach mostowych, w tym głównie na DK 19 na odcinku przebudowy. Ponadto, wykonawca prowadził prace przy budowie oświetlenia w rejonie MOP Nienadówka i MOP Stobierna oraz w okolicach węzła Sokołów.

W ramach realizacji robót drogowych na całym odcinku budowanej trasy wykonano podbudowę zasadniczą. Prawie cały odcinek (do wykonania pozostało ok. 650 m) posiada warstwę wiążącą, a na długości ok. 3,7 km położona została już warstwa ścieralna.

Trwają także prace wykończeniowe. Wykonawca kontynuuje układanie krawężników oraz ścieku drogowego trójkątnego, stawiane są słupki oraz montowana jest siatka pod ogrodzenie z siatki stalowej, stawiane są słupy pod ekrany akustyczne.

Prace wykończeniowe prowadzone są także na obiektach mostowych. Uzyskano już pozwolenia na użytkowanie 11 obiektów. Do końca kwietnia planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla kolejnych 3 obiektów, a w maju pozostałych 15.

Dla pozostałych branż zaawansowanie robót wynosi odpowiednio: branża elektryczna 86%, telekomunikacyjna 100%, system zarządzania ruchem 91%, branża sanitarna 75%, budynki WC - MOP 37%, zieleń 18%.

Po zakończeniu przerwy zimowej ruszyły roboty na drogach dojazdowych, których łączna długość wynosi 16,4 km. Wykonywane są prace ziemne oraz doprowadzanie podłoża do parametrów G1. Rozpoczęto też roboty związane z wykonywaniem warstwy odsączającej oraz podbudowy z mieszanek kruszywa.

W dalszym ciągu kontynuowane są prace oświetleniowe. Wykonywane są fundamenty pod słupy, układane są kable oraz rury osłonowe. Trwają także roboty przy budowie budynków na MOP Nienadówka oraz MOP Stobierna oraz prace z zakresu branży sanitarnej (wykonywane są wyloty przykanalików, umocnienia płytami betonowymi oraz prace wykończeniowe przy wpustach ulicznych).

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.