contentmap_plugin

edroga001Na terenie Zielonej Góry istniejący układ komunikacyjny, opiera się głównie na ciągach dróg: S3, DK nr 27, DK nr 32 (ul. Trasa Północna), DW nr 279 oraz DW nr 283. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 (wschód) oraz droga krajowa nr 27 (zachód), natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód obsługiwany jest poprzez północną obwodnicę miasta (ul. Trasa Północna), będącą fragmentem drogi krajowej nr 32.

Południowa obwodnica stanowi zatem brakujący element układu komunikacyjnego Zielonej Góry. Alternatywą dla Trasy Północnej jest przejazd południową stroną Zielonej Góry, drogą wojewódzką nr 279. Droga ta na wielu odcinkach jest w bardzo złym stanie technicznym. Jej dostosowanie do parametrów obwodnicy jest niemożliwe, ponieważ przebiega ona poprzez Świdnicę oraz zabudowane tereny mieszkaniowe dzielnicy Nowe Miasto (Ochla, Drzonków, Racula).

Planowana południowa obwodnica miasta stanowić będzie istotne usprawnienie warunków komunikacyjnych Zielonej Góry, mające pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru. Efektem budowy ma być: odciążenie istniejącej obwodnicy północnej, poprawa przepustowości ruchu tranzytowego na kierunku wschód-zachód, poprawa bezpieczeństwa ruchu tranzytowego oraz zmniejszenie obciążenia ruchem w centrum miasta.

Inwestycję podzielono na dwa etapy. Etap I zakłada budowę obwodnicy stanowiącej połączenie DK 27 z rejonem węzła Racula, a etap II (przyszłościowy, opcjonalny) zakłada połączenie etapu I z węzłem Niedoradz. Budowa I etapu odbyłaby się etap w latach 2021–2023, a ewentualna budowa etap II w latach 2026-2028.

Władze miasta mają już gotowe warianty trasy (rekomendowany i alternatywny) w I etapie.

Wariant III (rekomendowany) – pomarańczowy:
Początek zlokalizowany jest w ciągu drogi krajowej nr 27 (ul. Obwodowej), w północnej części Świdnicy, na skrzyżowaniu DK nr 27 i DW nr 282. Wariant przebiega po terenach leśnych, kierując się na południowy wschód. Od strony północnej omija Ochlę, na terenach zlokalizowanych pomiędzy Skansenem a stadniną koni. Następnie łukiem od strony południowej omija Jędrzychów. Przecina ciek Pustelnik i Dłubnię. Dalej wariant kieruje się na północ, do skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 279 oraz 282 - rejon węzła Racula (S3), mijając po lewej stronie składowisko odpadów miejskich. Długość odcinka to około 12,26 km.

Wariant II (alternatywny) - niebieski:
Początek zlokalizowany jest w ciągu drogi krajowej nr 27 (ul. Obwodowej), w północnej części Świdnicy, na skrzyżowaniu D nr K27 i ul. Długiej. Następnie wariant kieruje na wschód przez tereny leśne, przecinając dwukrotnie teren trasy przebiegu gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia. W kolejnej części przebiega po terenach leśnych, mija granicę gminy Świdnica. Biegnie równolegle do istniejącej drogi (ul. św. Huberta). Dalej od strony północnej omija Ochlę, na terenach pomiędzy stadniną koni a kąpieliskiem miejskim (Zalew Ochla). Łukiem, od strony południowej, omija Jędrzychów, przecina ciek Pustelnik i Dłubnię. Następnie wariant kieruje na północ, w rejon węzła Racula (S3), mijając po lewej stronie składowisko odpadów miejskich. Długość odcinka to ok. 12 km.

Początek etapu II zlokalizowany jest w miejscu przecięcia obwodnicy z DW nr 283 (skrzyżowanie typu rondo). Droga przebiega po śladzie DW 283 do skrzyżowania z DW nr 279. Następnie odbija na wschód, biegnąc przez kompleksy leśne, od strony południowej omija Suchą, a następnie włącza się do węzła Niedoradz w ciągu drogi S3. Długość odcinka to ok. 10 km.

Źródło: UM Zielona Góra

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.