Spis treści

Problemy osuwiskowe Na południowym odcinku drogi krajowej nr 7 występuje 16 form osuwiskowych, opisanych w tym artykule. W tym pięć osuwisk jest aktywnych.

1) Osuwisko w km 675+730 - 675+810, jezdnia lewa drogi, m. Libertów.

Osuwisko powstało w 1970 roku. Próby zabezpieczania skutków, jakie wywołały ruchy osuwiskowe na prawie 100 m, odbywały się w 1972 roku, ale bez powodzenia. W ramach doraźnych prac zabezpieczających wykonywano nowe nakładki bitumiczne w miejscu obniżania się nawierzchni. Droga przechodzi w tym miejscu w połowie naturalnego zbocza, gdzie poniżej korony drogi ukształtowane jest obniżenie terenu, jednak brak wyraźnych form morfologicznych, w tym krawędzi bocznych i jęzora osuwiska. Osuwisko jest nadal czynne, czego najlepszym przykładem była sfałdowana w niebezpieczny sposób nawierzchnia jezdni w kierunku Krakowa. Osuwisko posiada numer ewidencyjny MPL 0030. W latach 2007-2008 osuwisko podlegało zabezpieczeniu wg projektu podczas trwającej obecnie przebudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Libertów – Myślenice.

 

Fot. 1. Osuwisko nr 1 w Libertowie, widoczna deformacja nawierzchni i obniżenie w stronę pobocza; ugięte bariery sprężyste (stan przed ostatnią przebudową).

2) Osuwisko w km 676+750 - 676+835, jezdnia prawa drogi, m. Gaj, miejsce znane jako osuwisko „Gaj I”.

Jego powstanie datuje się również na rok 1972. Znajduje się na zboczu górotworu, w którym zaczyna się morfologicznie flisz karpacki. Zbocze nachylone jest w kierunku północnym. Budowa drogi w tym miejscu spowodowała najprawdopodobniej zaburzenie naturalnych warunków wodnych występujących w zboczu. Następowały lokalne zsuwy skarpy wysokiego nasypu przy prawej jezdni wraz z deformacją nawierzchni i poboczy. W 1972 roku podjęto skuteczną próbę zabezpieczenia osuwiska. W 1989 roku nastąpiło oberwanie północnej skarpy nasypu przy prawej jezdni na dużej powierzchni. Oberwaną skarpę umocniono narzutem kamiennym, wykonano studnie chłonne, dreny oraz system sączków (odprowadzenie wód wypływających w nasypie), a także rynny spustowe i przejętą w ten sposób wodę powierzchniową skierowano do ułożonych u podnóża skarpy korytek betonowych. Do tej chwili osuwisko nie wykazuje zmian w nawierzchni i korpusie drogi - jest stabilne.

3) Osuwisko w km 677+600 - 677+740, jezdnia lewa, m. Gaj, znane jako „Gaj II”.

Powstanie tego osuwiska jest związane (tak jak pozostałych wymienionych dotychczas) z modernizacją i przebudową drogi Kraków - Zakopane w latach 70. ubiegłego wieku. Osuwisko powstało na naturalnym zboczu górotworu i skierowane jest w stronę naturalnego wąwozu o dużym pochyleniu. Korona drogi prowadzona jest tu w łukowatym nasypie i jezdnia lewa wykazuje ciągłe deformacje z widocznym zarysem krawędzi odłamu. Osuwisko było dwukrotnie zabezpieczane - w 1972 i w 1999 roku, ale bez powodzenia. Doraźne prace zabezpieczające polegające na wykonywaniu nowych nakładek bitumicznych w miejscu obniżania się nawierzchni nie przyniosły spodziewanych efektów.

4) Osuwisko w km 677+870 - 677+920, jezdnia lewa, m. Gaj, znane jako „Gaj III”.

Osuwisko powstało w 1970 roku z przyczyn podobnych jak powyżej - droga prowadzona w nasypie na zboczu góry w terenie potencjalnie osuwiskowym (tutaj sięga flisz karpacki, który przy większych pochyleniach i zmianie warunków wodnych wykazuje tendencje do obsuwania się). Ruchy mas ziemnych nie czyniły tu dużych szkód oraz nie powodowały większych i budzących niepokój deformacji w nawierzchni jezdni. Przedstawiona poniżej fotografia pokazuje zdeformowane zbocze z rosnącą w różnych kierunkach roślinnością, na skutek powolnego ruchu mas gruntowych. Doraźne prace zabezpieczające, polegające na wykonywaniu nowych nakładek bitumicznych w miejscu obniżania się nawierzchni nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Osuwisko pod względem rozmiaru zalicza się do form dużych, a pod względem aktywności - do form aktywnych. Osuwisko posiada numer ewidencyjny MPL 0031.

Fot. 2. Osuwisko nr 3 w Gaju, widoczne obniżenia niwelety nawierzchni lewej jezdni (stan przed ostatnią przebudową).

5) Osuwisko w km 678+825 - 678+875, jezdnia prawa, m. Mogilany.

Osuwisko powstało w 1971 roku i od razu przystąpiono do jego zabezpieczeń. Dzięki temu dziś nie wykazuje żadnych ruchów poza wyciekiem wody z sączków. Na obszarze dawnego osuwiska znajduje się najdłuższy w Rejonie Kraków przepust pod całym korpusem drogowym o długości 110 m.

6) Osuwisko w km 678+950 - 679+030, jezdnia prawa i lewa, m. Mogilany, znane jako „Mogilany I”.

Osuwisko powstało w 1970 roku przy przekroczeniu budowaną drogą doliny przecinającej stok. Dolina rozcinająca stok była bardzo podmokła, a utwory zwietrzelinowe (iły pylaste, zwietrzeliny ilaste łupków, łupki zwietrzałe) występujące w dolinie były silnie nasycone. Prawe zbocze doliny w strefie przyległej do drogi jest osuwiskowe, liczne szczeliny w gruncie, przepust został silnie zdeformowany (spiętrzona woda do 1,2 m powyżej górnej krawędzi wlotu przepustu), a jego wylot na długości ok 15 m został porozrywany. Korpus drogi - głównie nasypy - został również poważnie uszkodzony. Na podstawie wyników po przeprowadzonych badaniach gruntu stwierdzono, że przyczyną powstania osuwiska było przeciążenie powierzchni zbocza nasypem drogowym i nasycenie gruntu wodą. Do zabezpieczeń przystąpiono w 1972 roku. Odbudowano wzmocniony przepust żelbetowy, dodatkowo odwadniając warstwę nośnych iłołupków (na której przepust posadowiono) systemem sączków odwadniających i osuszających grunt. Zabezpieczenia te okazały się na tyle skuteczne, że dziś osuwisko nie wykazuje żadnych ruchów.

Fot. 3. Wylot drenu skarpowego (woda ciągle się sączy). Fot. 4. Widoczna szczelina przy krawędzi pobocza bitumicznego. Fot. 5. Skarpa zdeformowana w wyniku przechodzenia bocznej linii osuwiska (drzewa pochylone w kierunku przeciwnym do przemieszczeń warstw gruntowych), widoczne obrywy gruntu.
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.