Spis treści

Profilaktyka zamiast leczenia- Nie postrzegajmy inwestycji transportowych w kategorii zero-jedynkowej, a więc, że albo jest przyroda, albo są drogi. To nie tak. Musi być i droga, i przyroda, ale zachowana w takim stopniu, w jakim najlepiej potrafimy pogodzić te dwa zgoła sprzeczne interesy – stwierdziła na konferencji podsumowującej realizację projektów SPOT (Lublin, 27 października 2008 r.) Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Alokacja Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT), wynosząca 1,16 mld euro, została wykorzystana w 120 projektach, wśród których przeważającą liczbę stanowiły zadania drogowe.

W przyszłym roku nastąpi zamknięcie tego programu i zostaną dla tych projektów wykonane tzw. ewaluacje, które posłużą jako wskazania do usprawnień realizacji projektów obecnej unijnej perspektywy budżetowej, w tym szczególnie w tak newralgicznych zagadnieniach, jak ochrona środowiska i konsultacje społeczne. W ten sposób zebrane doświadczenia będą również wykorzystane w innych elementach procesu przygotowania i realizacji inwestycji, na przykład w zakresie zamówień publicznych i kontraktów na roboty oraz szacowania efektów ekonomicznych przedsięwzięć.

Raportowanie z ewaluacji

Ewaluacja to proces oceny zrealizowanego projektu (tzw. wartości interwencji publicznej) dokonywany na podstawie takich kryteriów, jak skuteczność, efektywność, użyteczność, trafność i trwałość. Ocena ma między innymi wykazać w jaki sposób przedsięwzięcia inwestycyjne wpłynęły na stan środowiska naturalnego oraz na poziom życia ludzi i ich zdrowie. W tym roku Instytucja Zarządzająca SPOT zleciła wykonanie 5 ewaluacji w obszarach wyznaczonych dziedzinami projektów wykonanych w tym programie, a więc dla poszczególnych zadań z zakresu: transportu morskiego, transportu intermodalnego, transportu kolejowego, transportu aglomeracyjnego oraz wpływu SPOT na środowisko. Wyniki tych raportów będą opublikowane do końca tego roku i przedstawione na specjalnych konferencjach podsumowujących oceny oraz rekomendujących wnioski dla okresu programowania unijnych funduszy 2007-2013.

Pierwsza konferencja ewaluacyjna odbyła się 27 października br. – w Lublinie  jako stolicy regionu, który choć w SPOT nie miał znaczącego udziału, to jednak w okresie programowania unijnych środków na lata 2007-2013 staje się poważnym beneficjentem dużego, odrębnego programu „Rozwoju Polski Wschodniej”. Zatem ten region w najbliższych latach zmierzy się z ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym, a wnioski z okresu 2004-2007 będą dla tego procesu szczególnie istotne.

Ochrona środowiska w warunkach prawnych zmian

- Perspektywa 2007-2013 niesie nowe wyzwania, więc w przygotowaniach do sprostania im warto przyjrzeć się jak były realizowane projekty SPOT. Wskazały one na wagę kwestii ochrony środowiska w inwestycjach infrastrukturalnych. To był kluczowy problem, który wyniknął z pewnego niedoinformowania panującego w warunkach częstych i znaczących zmian, szczególnie prawodawstwa i stosowania polskiego prawa w kontekście zgodności z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej – podkreślała podczas lubelskiej konferencji Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Realizacja projektów SPOT 2004-2006 odbywała się w sytuacji, kiedy polskie prawo ochrony środowiska nie było dostosowane do dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej. Dlatego, po wcześniejszych ostrzeżeniach, w sierpniu ubiegłego roku Komisja Europejska skierowała do Polski tzw. uzasadnioną opinię, która jest pierwszym poważnym krokiem w stronę postawienia naszego państwa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i do rozliczenia nas z odpowiedzialności za to, czego nie wykonaliśmy w zakresie dyrektyw, głównie tzw. ocenowej (Dyrektywa Rady 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska – znowelizowana Dyrektywą Rady 97/11/WE z 3 marca 1997 r.). Ta dyrektywa nie został do końca prawidłowo transponowana w polskich przepisach ochrony środowiska.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.