25 stycznia br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.

Przyjęty przez rząd program będzie realizowany w okresie 5 lat. Zawiera on m.in. listę priorytetowych zadań inwestycyjnych, które zostaną rozpoczęte do 2013 r. Określono wielkość środków przeznaczonych na jego finansowanie, które będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) oraz z budżetu państwa. W uchwale przyjęto, że limit wydatków na realizację zadań finansowanych z KFD, liczony od stycznia 2010 r., wyniesie 82,8 mld zł.

W 2012 r. Program zostanie poddany aktualizacji, której celem ma być określenie szczegółowej listy zadań oraz środków na ich realizację w okresie do 2015 r. Pieniądze na realizację Programu będą corocznie zapewniane w planach finansowych KFD oraz kolejnych ustawach budżetowych.

Przewidywane efekty realizacji Programu do końca roku 2013:

- stworzenie sieci autostrad o łącznej długości około 810,4 km (łącznie z odcinkami budowanymi w systemie koncesyjnym/ partnerstwa publiczno-prywatnego - 168,3 km),
- stworzenie sieci dróg ekspresowych o łącznej długości 782,5 km,
- budowa 26 obwodnic drogowych (o łącznej długości 203 km) miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego z zachowaniem dbałości o ochronę obwodnic przed nową zabudową,
- przebudowa odcinków dróg krajowych (pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu),
- poprawa stanu nawierzchni na drogach krajowych tak, aby w 2012 roku 66 proc. sieci dróg krajowych było w stanie dobrym, a 34 proc. w stanie niezadowalającym i złym.

Priorytetami inwestycyjnymi do 2015 r. będzie budowa autostrad i dróg ekspresowych:

- autostrada A1 - zakończenie budowy na całym przebiegu,
- autostrada A2 - zakończenie budowy na odcinku Świecko-Mińsk Mazowiecki, rozpoczęcie (w miarę możliwości) budowy odcinka Mińsk Mazowiecki-wschodnia granica państwa,
- autostrada A4/A18 - zakończenie budowy na całym przebiegu,
- autostrada A8 - zakończenie budowy na całym przebiegu,
- drogi ekspresowe: S1, S2, S3, S5, S7, S8, S17, S19, S69.

Budowa autostrad i dróg ekspresowych będzie realizowana w trzech systemach:

- system koncesyjny/partnerstwo publiczno-prywatne;
- system tradycyjny - realizacja budowy przez GDDKiA;
- system tradycyjny - realizacja przez spółkę drogową specjalnego przeznaczenia powoływaną przez ministra infrastruktury.

Łączna wartość wydatków na realizację Programu w latach 2011-2013 wynosi 72 430 378,8 tys. zł - 63 335 954,8 tys. zł pochodzić będzie z KFD, pozostałe 9 094 424,0 tys. zł - z budżetu państwa. Należy podkreślić, że wydatki na program w tych latach mogą ulec zmianie - np. z powodu zmiany warunków przetargu czy konieczności wykonania dodatkowych prac.

Uchwała Rady Ministrów

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.