Spis treści

Projektowanie i technologia przebudowy nawierzchni betonowej z zastosowaniem technologii Proces rubblizingu rozpoczynamy od krawędzi bądź centralnej osi nawierzchni. Specyfikacje techniczne określają maksymalną wielkość rozkruszonego elementu, równocześnie dając inżynierowi możliwość zmiany. Założone wielkości są wielkościami jakich można się spodziewać przy dobrej jakości podbudowie. Wielkości rozkruszonych elementów zależą od jakości podbudowy – podłoża płyt betonowych, grubości płyt betonowych, rodzaju zastosowanego zbrojenia w betonie oraz typu używanych urządzeń do rozkruszenia.

Zalecenia przy rubblizingu

Im lepsza jakość podbudowy – warstwy bezpośrednio pod płytą betonową, tym mniejsze elementy można uzyskać podczas rozkruszania, niż pracując na słabej podbudowie. Podczas procesu rubblizingu, należy kontrolować jakość robót, pamiętając o tym, że rubblizing ma służyć stworzeniu dobrej jakości podbudowy pod nawierzchnię asfaltową. Ma ona na celu zmniejszyć szanse na pojawienie się spękań odbitych poprzez pozbycie się starych uszkodzeń nawierzchni betonowej oraz istniejących w niej szczelin.

Tak wykonana podbudowa ma stanowić solidną platformę roboczą dla maszyn wykonujących dalsze czynności związane z wbudowaniem kolejnych warstw, oraz zapewnić solidny fundament pod dywanik asfaltowy. Jeżeli w istniejącej podbudowie – warstwie bezpośrednio pod rozkruszaną płytą betonową znajdują się obszary o słabszej nośności, należy podjąć odpowiednie działania w trakcie procesu rubblizingu, tzn. zmniejszyć siłę uderzeń na danym obszarze.

Nawierzchnia przed zagęszczeniem po wykorzystaniu RFB Nawierzchnia przed zagęszczeniem po wykorzystaniu MHB (po prawej)
Fot. 3. Nawierzchnia przed zagęszczeniem
po wykorzystaniu RFB (po lewej) i MHB (po prawej)

Nie powinno dopuszczać się ruchu na rozkruszonym betonie, ze względu na możliwość przemieszczania się mniejszych elementów betonu. Także ruch maszyn budowlanych powinien zostać ograniczony do minimum, szczególnie w miejscach gdzie są słabsze warunki gruntowe, bądź mniej nośna podbudowa.

W przypadku lekkich opadów nie ma konieczności przerywania robót. Jeżeli boczne drenaże są wykonane poprawnie, prace można zacząć szybko po dużych opadach. Gdy mamy do czynienia z gruntami wrażliwymi na wilgotność, proces rubblizingu należy przeprowadzić tak, aby podłoże nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. Możliwe jest używanie wody do kontroli zapylenia przed układaniem warstwy asfaltowej.
Podczas rubblizngu należy uwzględnić siłę uderzeń i powstające wibracje jeżeli w pobliżu znajdują się jakieś budowle.

Zagęszczanie po rubblizingu

Celem zagęszczania jest zapewnienie dobrego klinowania się rozkruszonej nawierzchni z płyt betonowych oraz zminimalizowanie przemieszczeń rozkruszonego materiału. Do przygotowania rozkruszonego materiału pod układanie warstw asfaltowych używa się walców wibracyjnych.

Rodzaj walca wibracyjnego zależy od wykorzystanej do rubblizungu maszyny rozkruszającej. Po zastosowaniu MHB do zagęszczania używa się walca wibracyjnego z wzorem o kształcie litery „Z”. Jego zadaniem jest dalsze rozkruszenie betonowych kruszyw. Następnie używa się walca gładkiego stalowego lub ogumionego. Jego zadaniem jest osadzenie pokruszonego materiału.

Należy pamiętać o konieczności zmniejszenia amplitudy drgań, jeśli w danym obszarze mamy do czynienia ze słabym bądź wilgotnym podłożem. Po zagęszczeniu należy zbadać jakość otrzymanej podbudowy na przykład poprzez badanie nośności.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.