contentmap_plugin

edroga0018 maja zawarto umowę o dofinansowanie dla poznańskiego projektu. Miasto uzyskało środki na realizację przebudowy drogi krajowej nr 92 w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

W ramach konkursu w działaniu 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego na dofinansowanie inwestycji drogowych w miastach na prawach powiatu rozdysponowano łącznie prawie 3,5 mld zł, czyli o 1,35 mld zł więcej, niż planowano, gdy ogłaszano konkurs pod koniec 2015 roku. Dofinansowanie z POIiŚ uzyskało 27 projektów w 26 miastach Polski. Wszystkie otrzymały maksymalne możliwe dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.

Projekt "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu" uzyskał dotację ze środków unijnych w wysokości 122 mln zł. Dotyczy przebudowy fragmentu poznańskiego odcinka drogi krajowej nr 92, składającej się z 3 niezależnych od siebie etapów, którymi są:
- rozbudowa ul. Bałtyckiej od mostu Lecha do skrzyżowania z ul. Syrenią oraz rozbudowa skrzyżowań z ul. Gdyńską, Syrenią i Chemiczną;
- przebudowa północnej nitki mostu Lecha w pasie drogowym ulic Lechickiej i Bałtyckiej;
- budowa węzła Nowa Naramowicka zlokalizowanego u zbiegu ulic Naramowickiej i Lechickiej.

Łączna długość przebudowanego odcinka wynosi ponad 2,5 km. Realizacja poszczególnych etapów projektu przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu.

Źródło: MR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.