budowa 06Ruszył przetarg na przebudowę drogi krajowej nr 18. Termin składania ofert na dostosowanie pierwszych 22 km drogi do parametrów autostrady mija 15 stycznia 2019 roku.

 

To inwestycja, na którą kierowcy czekali od lat. Stan techniczny nawierzchni jezdni południowej na trasie Olszyna - Golnice jest zły. Na całym odcinku występują spękania podłużne i poprzeczne, a także wykruszenia i ubytki w płytach betonowych, co jest odczuwalne podczas podróży. Nawierzchnia jest niejednorodna, ponieważ najbardziej zniszczone płyty betonowe pokryto masą bitumiczną.

- Wykonywane na bieżąco zabiegi utrzymaniowe nie poprawiają długofalowo komfortu i bezpieczeństwa jazdy użytkowników drogi, dlatego konieczna jest gruntowna przebudowa tej trasy - powiedział w sierpniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podjął wówczas decyzję o skierowaniu do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie południowej jezdni przyszłej autostrady A18 na odcinku od węzła Olszyna - węzła Golnice. Zapowiedział również wówczas, że przetargi na pierwsze odcinki zostaną ogłoszone do końca 2018.

6 grudnia ogłoszony został przetarg na przebudowę 22 km drogi i dostosowanie do parametrów autostrady. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z budową Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA), węzła autostradowego Żary w km 24,73 (przebudowa elementów istniejącego węzła typu "półkoniczyna"), obiektów inżynierskich (3 wiadukty, 3 przejścia dla zwierząt nad autostradą, 1 most, 1 przejście pod autostradą).

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 odcinek Olszyna - Golnice do standardów sieci drogowej UE o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugą fazę (pierwszą stanowiła budowa jezdni północnej) realizacji autostrady A18 i obejmować będzie między innymi:
- dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady,
- budowę dróg podłużnych - dojazdowych,
- przebudowę elementów węzłów autostradowych,
- budowę urządzeń infrastruktury technicznej oraz przebudowę istniejących,
- budowę Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA),
- budowę elementów systemów utrzymania i zarządzania autostradą,
- budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt), zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych,
- ochronę dóbr kultury.

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym - połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej jezdnię południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.