contentmap_plugin

edroga162Ruszył przetarg na budowę mostu przez Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – etap II. Obecnie na planowanej do przebudowy trasie wojewódzkiej funkcjonuje przeprawa promowa Milsko – Przewóz.

„Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – etap II” to nazwa projektu, którego wartość szacowana jest na ponad 110 mln zł. Postępowanie przetargowe prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Przetarg został ogłoszony w formule zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a następnie wykonania robót.

- Dostępność transportowa regionu to jeden z priorytetów strategii rozwoju naszego województwa, co w dużym stopniu udało się już osiągnąć. Budowa mostu w Milsku jest obecnie jednym z największych i najważniejszych zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Droga wojewódzka nr 282 przebiega przez teren gminy Zabór i Bojadła. Pomiędzy miejscowościami Milsko i Przewóz, żeby pokonać Odrę, trzeba korzystać z przeprawy promowej. W listopadzie 2014 roku została zawarta umowa na opracowanie koncepcji programowej budowy mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282. Prace nad koncepcją zakończone zostały w listopadzie 2016 roku.

- W ramach koncepcji analizie poddano cztery warianty przebiegu drogi wojewódzkiej omijającej miejscowości Łaz, Zabór, Milsko oraz Przewóz - informuje członek zarządu województwa lubuskiego Alicja Makarska. - Jako wariant optymalny wskazany przez inwestora, jak i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskaną w sierpniu 2016 r., wybrano wariant o długości trasy ok. 9,2 km.

W wybranym wariancie inwestycja będzie obejmowała m.in. budowę mostu przez rzekę Odrę o długości około 380 m, budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 wraz z budową skrzyżowań na przecięciu z drogami lokalnymi, budowę dróg zbiorczych, budowę mostu przez rzekę Śmigę oraz 2 przejazdów gospodarczych, budowę przepustów pod koroną drogi, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.

Trasa inwestycji swój początek będzie miała na planowanym rondzie na DW nr 282 przed miejscowością Łaz, którą następnie będzie omijać od strony południowej. W dalszej części będzie przecinać się z istniejącą DW nr 282, gdzie planowana jest budowa kolejnego ronda. Następnie droga przebiegać będzie wyznaczonym śladem w kierunku Odry, gdzie planowana jest budowa mostu, po czym będzie włączać się do istniejącej DW nr 282 przed m. Bojadła, skrzyżowaniem skanalizowanym.

- W lutym wykonano program funkcjonalno-użytkowy i 4 kwietnia br. ogłoszono przetarg nieograniczony w trybie zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert planowanym na dzień 11 maja 2017 roku - dodaje A. Makarska.

Planując inwestycję polegającą na budowie nowego układu komunikacyjnego w regionie, ZDW stosował się do obowiązujących założeń rozwoju sieci drogowej na analizowanym obszarze i dążył do zminimalizowania najważniejszych problemów drogowych w województwie lubuskim. Zasadność realizacji inwestycji jest podyktowana szeregiem niedogodności komunikacyjnych związanych z istniejącą przeprawą promową przez Odrę w Milsku.

Budowa stałego połączenia na Odrze, niezależna od warunków atmosferycznych, mogąca funkcjonować przez cały rok, ma kluczowe znaczenie dla poprawy warunków ruchu drogowego w regionie i dalszego jego rozwoju.
Nowymi drogami i mostem w Milsku będzie można pojechać najpóźniej w 2021 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.