contentmap_plugin

budowa 08Przetarg na zaprojektowanie i budowę pierwszego odcinka obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 został ogłoszony przez GDDKiA w Kielcach.

Zamówienie polega na zaprojektowaniu (optymalizacji) i wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie dwujezdniowej drogi klasy GP o długości 4,2 km od granicy miasta Kielce do miejscowości Brzeziny/Morawica. Inwestycja obejmuje :
- rozbudowę jezdni drogi z klasy GP 1/2 do klasy GP 2/2 (dwujezdniowa),
- rozbudowę i przebudowę 4 skrzyżowań w ciągu drogi głównej,
- budowę dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego i rolniczego,
- budowę i rozbiórkę chodników,
- budowę i rozbiórkę zatok autobusowych,
- budowę i rozbiórkę przepustów drogowych,
- budowę kładki dla pieszych w miejscowości Bilcza,
- budowę systemu odwodnienia,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- budowę i przebudowę infrastruktury technicznej,
- budowę urządzeń ochrony środowiska,
- budowę muru oporowego,

Docelowo obwodnica Morawicy będzie miała 8 km długości. W drugim etapie inwestycji wybudowany zostanie odcinek biegnący po nowym śladzie omijający Morawicę i Wolę Morawicką.

Obecnie przez Morawicę i Wolę Morawicką przebiega szczególnie obciążony ruchem odcinek drogi krajowej nr 73. Co ważne, na fragmencie trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów ciężki ruch tranzytowy nakłada się na wzmożony ruch lokalny. To sprawia, że w samej Morawicy natężenie ruchu dochodzi nawet do poziomu niemal 20 tysięcy pojazdów na dobę. Dlatego ta inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort podróży oraz płynność ruchu.

Termin otwarcia ofert w przetargu wzyznaczony został na 2 stycznia 2018.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.