excavators 800996 960 720Katowicki Oddział GDDKiA przygotował i przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dotyczące budowy odcinka drogi ekspresowej S1 od węzła Przybędza do węzła Milówka tzw. „Obejście Węgierskiej Górki”.

 Ogłoszenie przetargu nastąpi niezwłocznie po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

mapa S1Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i Buduj”. Wykonawca stanie przed zadaniem opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej oraz uzyskania niezbędnych decyzji umożliwiających wykonanie robót budowlanych oraz dopuszczenie do użytkowania budowanego odcinka drogi o długości 8,5 km.

Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń

Celem budowy drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń było stworzenie ponadregionalnego połączenia pomiędzy Śląskiem, Beskidem Żywieckim i Słowacją, stanowiącego część VI korytarza Transeuro­pejskiej Sieci Drogowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z państwami Europy Południowej i przebiegającego w osi priorytetowej TEN-T nr 15: Gdańsk - Brno/Bratysława - Wiedeń. Jej realizację podzielono na trzy etapy: Żywiec - Zwardoń, Mikuszowice - Żywiec oraz Przybędza - Milówka, czyli tzw. obejście Węgierskiej Górki. Droga ekspresowa S1 Bielsko-Biała - Żywiec -Zwardoń obecnie ma długość 45,115 km. Po wybudowaniu ostatniego brakującego odcinka łącznie będzie miała ponad 53 km.

Odcinek od Przybędzy do Milówki jest ostatnią brakującą częścią drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Żywiec -Zwardoń. Cała inwestycja pozwoli na połączenie biegnącej południkowo drogi ekspresowej S1 ze słowacką autostradą D3. W ramach kontraktu powstaną dwa dwukomorowe tunele oraz dziewięć innych obiektów inżynierskich. Rozpatrzono trzy warianty przebiegu trasy, a ostatecznego wyboru dokonano po wyczerpujących konsultacjach społęcznych. 5 maja 2009 roku uzyskano dla drogi decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 6 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

W ramach inwestycji powstanie: 8,5 km drogi ekspresowej S1 (2 jezdnie po 2 pasy ruchu oraz 1 jezdnia z 2 pasami ruchu), 2 węzły drogowe (Przybędza, Milówka) oraz 11 obiektów inżynierskich, w tym 2 dwukomorowe tunele.

Budowa drogi ekspresowej S1 Przybędza - Milówka jest finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego oraz przewidziana do finansowania ze środków POliŚ 2014-2020.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.